ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆರತ್ತಿ

ಜಯ ಪಾರ್ವತೀ ಮಾತಾ ಜಯ ಪಾರ್ವತೀ ಮಾತಾ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸನಾತನ ದೇವೀ ಶುಭಫಲ ಕೀ ದಾತಾ.
ಅರಿಕುಲಪದ್ಮ ವಿನಾಸನೀ ಜಯ ಸೇವಕತ್ರಾತಾ.
ಜಗಜೀವನ ಜಗದಂಬಾ ಹರಿಹರ ಗುಣ ಗಾತಾ.
ಸಿಂಹ ಕಾ ಬಾಹನ ಸಾಜೇ ಕುಂಡಲ ಹೈಂ ಸಾಥಾ.
ದೇವಬಂಧು ಜಸ ಗಾವತ ನೃತ್ಯ ಕರತ ತಾ ಥಾ.
ಸತಯುಗ ರೂಪ ಶೀಲ ಅತಿಸುಂದರ ನಾಮ ಸತೀ ಕಹಲಾತಾ.
ಹೇಮಾಂಚಲ ಘರ ಜನಮೀ ಸಖಿಯನ ಸಂಗ ರಾತಾ.
ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವಿದಾರೇ ಹೇಮಾಂಚಲ ಸ್ಥಾತಾ.
ಸಹಸ್ರ ಭುಜ ತನು ಧರಿಕೇ ಚಕ್ರ ಲಿಯೋ ಹಾಥಾ.
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪ ತುಹೀ ಹೈ ಜನನೀ ಶಿವಸಂಗ ರಂಗರಾತಾ.
ನಂದೀ ಭೃಂಗೀ ಬೀನ ಲಹೀ ಹೈ ಹಾಥನ ಮದಮಾತಾ.
ದೇವನ ಅರಜ ಕರತ ತವ ಚಿತ ಕೋ ಲಾತಾ.
ಗಾವತ ದೇ ದೇ ತಾಲೀ ಮನ ಮೇಂ ರಂಗರಾತಾ.
ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಆರತೀ ಮೈಯಾ ಕೀ ಜೋ ಕೋಈ ಗಾತಾ.
ಸದಾ ಸುಖೀ ನಿತ ರಹತಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಪಾತಾ.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |