ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆರತ್ತಿ

ಜಯ ಪಾರ್ವತೀ ಮಾತಾ ಜಯ ಪಾರ್ವತೀ ಮಾತಾ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸನಾತನ ದೇವೀ ಶುಭಫಲ ಕೀ ದಾತಾ.
ಅರಿಕುಲಪದ್ಮ ವಿನಾಸನೀ ಜಯ ಸೇವಕತ್ರಾತಾ.
ಜಗಜೀವನ ಜಗದಂಬಾ ಹರಿಹರ ಗುಣ ಗಾತಾ.
ಸಿಂಹ ಕಾ ಬಾಹನ ಸಾಜೇ ಕುಂಡಲ ಹೈಂ ಸಾಥಾ.
ದೇವಬಂಧು ಜಸ ಗಾವತ ನೃತ್ಯ ಕರತ ತಾ ಥಾ.
ಸತಯುಗ ರೂಪ ಶೀಲ ಅತಿಸುಂದರ ನಾಮ ಸತೀ ಕಹಲಾತಾ.
ಹೇಮಾಂಚಲ ಘರ ಜನಮೀ ಸಖಿಯನ ಸಂಗ ರಾತಾ.
ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವಿದಾರೇ ಹೇಮಾಂಚಲ ಸ್ಥಾತಾ.
ಸಹಸ್ರ ಭುಜ ತನು ಧರಿಕೇ ಚಕ್ರ ಲಿಯೋ ಹಾಥಾ.
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪ ತುಹೀ ಹೈ ಜನನೀ ಶಿವಸಂಗ ರಂಗರಾತಾ.
ನಂದೀ ಭೃಂಗೀ ಬೀನ ಲಹೀ ಹೈ ಹಾಥನ ಮದಮಾತಾ.
ದೇವನ ಅರಜ ಕರತ ತವ ಚಿತ ಕೋ ಲಾತಾ.
ಗಾವತ ದೇ ದೇ ತಾಲೀ ಮನ ಮೇಂ ರಂಗರಾತಾ.
ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ ಆರತೀ ಮೈಯಾ ಕೀ ಜೋ ಕೋಈ ಗಾತಾ.
ಸದಾ ಸುಖೀ ನಿತ ರಹತಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಪಾತಾ.

Recommended for you

ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಧಾಮುಕುಂದಪದ- ಸಂಭವಘರ್ಮಬಿಂದು ನಿರ್ಮಂಛನೋಪಕರಣೀ- ಕೃತದೇಹಲಕ್ಷಾಂ. ಉತ್ತುಂಗಸೌಹೃದ- ವಿಶೇಷವಶಾತ್ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಂ ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನಮಾಮಿ. ರಾಕಾಸುಧಾಕಿರಣ- ಮಂಡಲಕಾಂತಿದಂಡಿ- ವಕ್ತ್ರಶ್ರಿಯಂ ಚಕಿತಚಾರು- ಚಮೂರುನೇತ್ರಾಂ. ರಾಧಾಪ್ರಸಾಧನವಿಧಾನ- ಕಲಾಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ದೇವೀಂ ಗುಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ಲಲಿತಾಂ ನ

Click here to know more..

ದೇವೀ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವೀ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ನ ಮಂತ್ರಂ ನೋ ಯಂತ್ರಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಮಹೋ ನ ಚಾಹ್ವಾನಂ ಧ್ಯಾನಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಕಥಾಃ. ನ ಜಾನೇ ಮುದ್ರಾಸ್ತೇ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ವಿಲಪನಂ ಪರಂ ಜಾನೇ ಮಾತಸ್ತ್ವದನುಸರಣಂ ಕ್ಲೇಶಹರಣಂ. ವಿಧೇರಜ್ಞಾನೇನ ದ್ರವಿಣವಿರಹೇಣಾಲಸತಯಾ ವಿಧೇಯಾಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ತವ ಚರಣಯೋರ್ಯಾ ಚ್ಯುತಿರಭೂತ್. ತದೇತತ್ ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ಜ

Click here to know more..

ಪ್ರಣವಗಾಯತ್ರಿ

ಪ್ರಣವಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂಕಾರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಭವತಾರಾಯ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನಃ ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |