ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನ್ಯಾಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಂ.
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ಪ್ರಣತಾಯಾ ಹರಾದಿಭಿಃ.
ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ನಮಾಮಿ ಪದಪಂಕಜಂ.
ಹರಿರ್ಹರೋ ವಿರಿಂಚಿಶ್ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೀನ್ ಕುರುತೇ ಯಯಾ.
ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ನಮಾಮಿ ಚರಣಾಂಬುಜಂ.
ಯತ್ಪಾದಮಂಬು ಶಿರಸ್ಯೇವಂ ಭಾತಿ ಗಂಗಾ ಮಹೇಶಿತುಃ.
ಪ್ರಾತಃ ಪಾಶಾಂಕುಶ- ಶರಾಂಚಾಪಹಸ್ತಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಉದಯಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ.
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್.
ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿವರ್ತತೇ.
ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನರಃ .
ತಸ್ಮೈ ದದಾತ್ಯಾತ್ಮಪದಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |