ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತುತಿ

ಮಾಯೇ ಮಹಾಮತಿ ಜಯೇ ಭುವಿ ಮಂಗಲಾಂಗೇ
ವೀರೇ ಬಿಲೇಶಯಗಲೇ ತ್ರಿಪುರೇ ಸುಭದ್ರೇ.
ಐಶ್ವರ್ಯದಾನವಿಭವೇ ಸುಮನೋರಮಾಜ್ಞೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.
ಶೈಲಾತ್ಮಜೇ ಕಮಲನಾಭಸಹೋದರಿ ತ್ವಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಕರಣೇ ಸ್ಮರಕೋಟಿರಮ್ಯೇ.
ಕಾಮಪ್ರದೇ ಪರಮಶಂಕರಿ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕ- ಧಿಯಾಮಧಿನೇತ್ರಿ ರಾಮೇ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಪರೇ-ಽರುಣರಕ್ತಗಾತ್ರೇ.
ಸಂಶುದ್ಧಕುಂಕುಮಕಣೈರಪಿ ಪೂಜಿತಾಂಗೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.
ಬಾಣೇಕ್ಷುದಂಡ- ಶುಕಭಾರಿತಶುಭ್ರಹಸ್ತೇ
ದೇವಿ ಪ್ರಮೋದಸಮಭಾವಿನಿ ನಿತ್ಯಯೋನೇ.
ಪೂರ್ಣಾಂಬುವತ್ಕಲಶ- ಭಾರನತಸ್ತನಾಗ್ರೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.
ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಮಥನಾಥಸುರೇ ಮನೋಜ್ಞೇ
ನಿತ್ಯಕ್ರಿಯಾಗತಿರತೇ ಜನಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ.
ಸರ್ವಾನುತಾಪಹರಣೇ ಮುನಿಹರ್ಷಿಣಿ ತ್ವಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.
ಏಕಾಮ್ರನಾಥ- ಸಹಧರ್ಮ್ಮಿಣಿ ಹೇ ವಿಶಾಲೇ
ಸಂಶೋಭಿಹೇಮ- ವಿಲಸಚ್ಛುಭಚೂಡಮೌಲೇ.
ಆರಾಧಿತಾದಿಮುನಿ- ಶಂಕರದಿವ್ಯದೇಹೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿಮಾತರನಿಶಂ ಮಮ ದೇಹಿ ಸೌಖ್ಯಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

71.4K
1.1K

Comments

wqbpk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |