ಪಾರ್ವತೀ ಚಾಲಿಸಾ

ಜಯ ಗಿರೀ ತನಯೇ ದಕ್ಷಜೇ ಶಂಭು ಪ್ರಿಯೇ ಗುಣಖಾನಿ.
ಗಣಪತಿ ಜನನೀ ಪಾರ್ವತೀ ಅಂಬೇ ಶಕ್ತಿ ಭವಾನಿ.
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭೇದ ನ ತುಮ್ಹರೋ ಪಾವೇ.
ಪಂಚ ಬದನ ನಿತ ತುಮಕೋ ಧ್ಯಾವೇ.
ಷಣ್ಮುಖ ಕಹಿ ನ ಸಕತ ಯಶ ತೇರೋ.
ಸಹಸಬದನ ಶ್ರಮ ಕರತ ಘನೇರೋ.
ತೇಊ ಪಾರ ನ ಪಾವತ ಮಾತಾ.
ಸ್ಥಿತ ರಕ್ಷಾ ಲಯ ಹಿತ ಸಜಾತಾ.
ಅಧರ ಪ್ರವಾಲ ಸದೃಶ ಅರುಣಾರೇ.
ಅತಿ ಕಮನೀಯ ನಯನ ಕಜರಾರೇ.
ಲಲಿತ ಲಲಾಟ ವಿಲೇಪಿತ ಕೇಶರ.
ಕುಂಕುಂಮ ಅಕ್ಷತ ಶೋಭಾ ಮನಹರ.
ಕನಕ ಬಸನ ಕಂಚುಕೀ ಸಜಾಏ.
ಕಟಿ ಮೇಖಲಾ ದಿವ್ಯ ಲಹರಾಏ.
ಕಂಠ ಮದಾರ ಹಾರ ಕೀ ಶೋಭಾ.
ಜಾಹಿ ದೇಖಿ ಸಹಜಹಿ ಮನ ಲೋಭಾ.
ಬಾಲಾರುಣ ಅನಂತ ಛಬಿ ಧಾರೀ.
ಆಭೂಷಣ ಕೀ ಶೋಭಾ ಪ್ಯಾರೀ.
ನಾನಾ ರತ್ನ ಜಟಿತ ಸಿಂಹಾಸನ.
ತಾಪರ ರಾಜತಿ ಹರಿ ಚತುರಾನನ.
ಇಂದ್ರಾದಿಕ ಪರಿವಾರ ಪೂಜಿತ.
ಜಗ ಮೃಗ ನಾಗ ಯಕ್ಷ ರವ ಕೂಜಿತ.
ಗಿರ ಕೈಲಾಸ ನಿವಾಸಿನೀ ಜಯ ಜಯ.
ಕೋಟಿಕ ಪ್ರಭಾ ವಿಕಾಸಿನ ಜಯ ಜಯ.
ತ್ರಿಭುವನ ಸಕಲ ಕುಟುಂಬ ತಿಹಾರೀ.
ಅಣು ಅಣು ಮಹಂ ತುಮ್ಹಾರೀ ಉಜಿಯಾರೀ.
ಹೈಂ ಮಹೇಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ತುಮ್ಹಾರೇ.
ತ್ರಿಭುವನ ಕೇ ಜೋ ನಿತ ರಖವಾರೇ.
ಉನಸೋ ಪತಿ ತುಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೀನ್ಹ ಜಬ.
ಸುಕೃತ ಪುರಾತನ ಉದಿತ ಭಏ ತಬ.
ಬೂಢ಼ಾ ಬೈಲ ಸವಾರೀ ಜಿನಕೀ.
ಮಹಿಮಾ ಕಾ ಗಾವೇ ಕೋಉ ತಿನಕೀ.
ಸದಾ ಶ್ಮಶಾನ ಬಿಹಾರೀ ಶಂಕರ.
ಆಭೂಷಣ ಹೈ ಭುಜಂಗ ಭಯಂಕರ.
ಕಂಠ ಹಲಾಹಲ ಕೋ ಛಬಿ ಛಾಯೀ.
ನೀಲಕಂಠ ಕೀ ಪದವೀ ಪಾಯೀ.
ದೇವ ಮಗನ ಕೇ ಹಿತ ಅಸ ಕೀನ್ಹೋಂ.
ವಿಷ ಲೇ ಆಪು ತಿನಹಿ ಅಮಿ ದೀನ್ಹೋಂ.
ತತಾಕೀ ತುಮ ಪತ್ನೀ ಛವಿ ಧಾರಿಣಿ.
ದುರಿತ ವಿದಾರಿಣಿ ಮಂಗಲ ಕಾರಿಣಿ.
ದೇಖಿ ಪರಮ ಸೌಂದರ್ಯ ತಿಹಾರೋ.
ತ್ರಿಭುವನ ಚಕಿತ ಬನಾವನ ಹಾರೋ.
ಭಯ ಭೀತಾ ಸೋ ಮಾತಾ ಗಂಗಾ.
ಲಜ್ಜಾ ಮಯ ಹೈ ಸಲಿಲ ತರಂಗಾ.
ಸೌತ ಸಮಾನ ಶಂಭು ಪಹಆಯೀ.
ವಿಷ್ಣು ಪದಾಬ್ಜ ಛೋಡ಼ಿ ಸೋ ಧಾಯೀ.
ತೇಹಿಕೋಂ ಕಮಲ ಬದನ ಮುರಝಾಯೋ.
ಲಖಿ ಸತ್ವರ ಶಿವ ಶೀಶ ಚಢ಼ಾಯೋ.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರೀ ಬರದಾಯಿನೀ.
ಅಭಯ ಭಕ್ತ ಕರ ನಿತ ಅನಪಾಯಿನಿ.
ಅಖಿಲ ಪಾಪ ತ್ರಯತಾಪ ನಿಕಂದಿನಿ.
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಹಿಮಾಲಯ ನಂದಿನಿ.
ಕಾಶೀ ಪುರೀ ಸದಾ ಮನ ಭಾಯೀ.
ಸಿದ್ಧ ಪೀಠ ತೇಹಿ ಆಪು ಬನಾಯೀ.
ಭಗವತೀ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಿಕ್ಷಾ ದಾತ್ರೀ.
ಕೃಪಾ ಪ್ರಮೋದ ಸನೇಹ ವಿಧಾತ್ರೀ.
ರಿಪುಕ್ಷಯ ಕಾರಿಣಿ ಜಯ ಜಯ ಅಂಬೇ.
ವಾಚಾ ಸಿದ್ಧ ಕರಿ ಅವಲಂಬೇ.
ಗೌರೀ ಉಮಾ ಶಂಕರೀ ಕಾಲೀ.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಜಗ ಪ್ರತಿಪಾಲೀ.
ಸಬ ಜನ ಕೀ ಈಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ.
ಪತಿಪ್ರಾಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸತೀ.
ತುಮನೇ ಕಠಿನ ತಪಸ್ಯಾ ಕೀನೀ.
ನಾರದ ಸೋಂ ಜಬ ಶಿಕ್ಷಾ ಲೀನೀ.
ಅನ್ನ ನ ನೀರ ನ ವಾಯು ಅಹಾರಾ.
ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರತನ ಭಯಉ ತುಮ್ಹಾರಾ.
ಪತ್ರ ಘಾಸ ಕೋ ಖಾದ್ಯ ನ ಭಾಯಉ.
ಉಮಾ ನಾಮ ತಬ ತುಮನೇ ಪಾಯಉ.
ತಪ ಬಿಲೋಕಿ ರಿಷಿ ಸಾತ ಪಧಾರೇ.
ಲಗೇ ಡಿಗಾವನ ಡಿಗೀ ನ ಹಾರೇ.
ತಬ ತವ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಉಚ್ಚಾರೇಉ.
ಸಪ್ತರಿಷೀ ನಿಜ ಗೇಹ ಸಿಧಾರೇಉ.
ಸುರ ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾಸ ತಬ ಆಏ.
ವರ ದೇನೇ ಕೇ ವಚನ ಸುನಾಏ.
ಮಾಂಗೇ ಉಮಾ ವರ ಪತಿ ತುಮ ತಿನಸೋಂ.
ಚಾಹತ ಜಗ ತ್ರಿಭುವನ ನಿಧಿ ಜಿನಸೋಂ.
ಏವಮಸ್ತು ಕಹಿ ತೇ ದೋಊ ಗಏ.
ಸುಫಲ ಮನೋರಥ ತುಮನೇ ಲಏ.
ಕರಿ ವಿವಾಹ ಶಿವ ಸೋಂ ಹೇ ಭಾಮಾ.
ಪುನ: ಕಹಾಈ ಹರ ಕೀ ಬಾಮಾ.
ಜೋ ಪಢ಼ಿಹೈ ಜನ ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ.
ಧನ ಜನ ಸುಖ ದೇಇಹೈ ತೇಹಿ ಈಸಾ.
ಕೂಟ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸುಭಗ ಶಿರ ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಸುಖ ಖಾನಿ.
ಪಾರ್ವತೀ ನಿಜ ಭಕ್ತ ಹಿತ ರಹಹು ಸದಾ ವರದಾನಿ.

27.0K

Comments Kannada

qbq8d
ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ -ಪವಿತ್ರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |