லட்சுமி லஹரி ஸ்தோத்திரம்

ஸமுன்மீலந்நீலாம்புஜநிகரநீராஜிதருசா-ஸமுன்மீலந்நீலாம்புஜநிகரநீராஜிதருசா-மபாங்கானாம்ʼ பங்கைரம்ருʼதலஹரீஶ்ரேணிமஸ்ருʼணை꞉.ஹ்ரியா ஹீனம்ʼ தீனம்ʼ ப்ருʼஶமுதரலீனம்ʼ கருணயாஹரிஶ்யாமா ஸா மாமவது ஜடஸாமாஜிகமபி.ஸமுன்மீலத்வந்த꞉கரணகருணோத்காரசதுர꞉ கரிப்ராணத்ராணப்ரணயினி த்ருʼகந்தஸ்தவ மயி.யமாஸாத்யோன்மாத்யத்த்விபனியுதகண்டஸ்தலகலன்-மதக்லின்னத்வாரோ பவதி ஸுகஸாரோ நரபதி꞉.உரஸ்யஸ்ய ப்ரஶ்யத்கபரபரநிர்யத்ஸுமனஸ꞉பதந்தி ஸ்வர்பாலா꞉ ஸ்மரஶரபராதீனமனஸ꞉.ஸுராஸ்தம்ʼ காயந்தி ஸ்புரிததனுகங்காதரமுகா-ஸ்தவாயம்ʼ த்ருʼக்பாதோ யதுபரி க்ருʼபாதோ விலஸதி.ஸமீபே ஸங்கீதஸ்வரமதுரபங்கீ ம்ருʼகத்ருʼஶாம்ʼ விதூரே தானாந்தத்விரதகலபோத்தாமனினத꞉.பஹிர்த்வாரே தேஷாம்ʼ பவதி ஹயஹேஷாகலகலோ த்ருʼகேஷா தே யேஷாமுபரி கமலே தேவி ஸதயா.அகண்யைரிந்த்ராத்யைரபி பரமபுண்யை꞉ பரிசிதோ ஜகஜ்ஜன்மஸ்தானப்ரலயரசநாஶில்பநிபுண꞉.உதஞ்சத்பீயூஷாம்புதிலஹரிலீலாமனுஹரன்-நபாங்கஸ்தே(அ)மந்தம்ʼ மம கலுஷவ்ருʼந்தம்ʼ தலயது.நமன்மௌலிஶ்ரேணித்ரிபுரபரிபந்திப்ரதிலஸத்-கபர்தவ்யாவ்ருʼத்திஸ்புரிதபணிபூத்காரசகித꞉.லஸத்புல்லாம்போஜம்ரதிமஹரண꞉ கோ(அ)பி சரணஶ்-சிரம்ʼ சேதஶ்சாரீ மம பவது வாரீஶதுஹிது꞉.ப்ரவாலானாம்ʼ தீக்ஷாகுருரபி ச லாக்ஷாருணருசாம்ʼ நியந்த்ரீ பந்தூகத்யுதிநிகரபந்தூக்ருʼதிபடு꞉.ந்ருʼணாமந்தர்த்வாந்தம்ʼ நிபிடமபஹர்தும்ʼ தவ கில ப்ரபாதஶ்ரீரேஷா சரணருசிவேஷா விஜயதே.ப்ரபாதப்ரோன்மீலத்கமலவனஸஞ்சாரஸமயே ஶிகா꞉ கிஞ்ஜல்கானாம்ʼ விதததி ருஜம்ʼ யத்ர ம்ருʼதுலா꞉.ததேதன்மாதஸ்தே சரணமருணஶ்லாக்யகருணம்ʼ கடோரா மத்வாணீ கதமியமிதானீம்ʼ ப்ரவிஶது.ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாமஜ்ஜத்த்விஜமணிமயூகாம்ருʼதஜரைர்-நிஷிஞ்சந்தீம்ʼ விஶ்வம்ʼ தவ விமலமூர்திம்ʼ ஸ்மரதி ய꞉.அமந்தம்ʼ ஸ்யந்தந்தே வதனகமலாதத்ய க்ருʼதினோ விவிக்தௌ வை கல்பா꞉ ஸததமவிகல்பா நவகிர꞉.ஶரௌ மாயாபீஜௌ ஹிமகரகலாக்ராந்தஶிரஸௌ விதாயோர்த்வம்ʼ பிந்தும்ʼ ஸ்புரிதமிதி பீஜம்ʼ ஜலதிஜே.ஜபேத்ய꞉ ஸ்வச்சந்தம்ʼ ஸ ஹி புனரமந்தம்ʼ கஜகடாம்-அதப்ராம்யத்ப்ருʼங்கைர்முகரயதி வேஶ்மானி விதுஷாம்.ஸ்மரோ நாமம்ʼ நாமம்ʼ த்ரிஜகதபிராமம்ʼ தவ பதம்ʼ ப்ரபேதே ஸித்திம்ʼ யாம்ʼ கதமிவ நரஸ்தாம்ʼ கதயது.யயா பாதம்ʼ பாதம்ʼ பதகமலயோ꞉ பர்வதசரோ ஹரோ ஹா ரோஷார்த்ராமனுனயதி ஶைலேந்த்ரதனயாம்.ஹரந்தோ நி꞉ஶங்கம்ʼ ஹிமகரகலானாம்ʼ ருசிரதாம்ʼ கிரந்த꞉ ஸ்வச்சந்தம்ʼ கிரணமயபீயூஷநிகரம்.விலும்பந்து ப்ரௌடா ஹரிஹ்ருʼதயஹாரா꞉ ப்ரியதமா மமாந்த꞉ஸந்தாபம்ʼ தவ சரணஶோணாம்புஜநகா꞉.மிஷான்மாணிக்யானாம்ʼ விகலிதனிமேஷம்ʼ நிமிஷதா-மமந்தம்ʼ ஸௌந்தர்ய தவ சரணயோரம்புதிஸுதே.பதாலங்காராணாம்ʼ ஜயதி கலனிக்வாணனபடுர்-உதஞ்சன்னுத்தாம꞉ ஸ்துதிவசனலீலாகலகல꞉.மணிஜ்யோத்ஸ்னாஜாலைர்நிஜதனுருசாம்ʼ மாம்ʼஸலதயா ஜடாலம்ʼ தே ஜங்காயுகலமகபங்காய பவது.ப்ரமந்தீ யன்மத்யே தரதலிதஶோணாம்புஜருசாம்ʼ த்ருʼஶாம்ʼ மாலா நீராஜனமிவ விதத்தே முரரிபோ꞉.ஹரத்கர்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ கரிபதிகராணாம்ʼ ம்ருʼதுதயா ப்ருʼஶம்ʼ பாபிர்தம்பம்ʼ கனகமயரம்பாவநிருஹாம்.லஸஜ்ஜானுஜ்யோத்ஸ்னா தரணிபரிணத்தம்ʼ ஜலதிஜே தவோருத்வந்த்வம்ʼ ந꞉ ஶ்லதயது பவோருஜ்வரபயம்.கலக்வாணாம்ʼ காஞ்சீம்ʼ மணிகணஜடாலாமதிவஹன்-வஸான꞉ கௌஸும்பம்ʼ வஸனமஸனம்ʼ கௌஸ்துபருசாம்.முனிவ்ராதை꞉ ப்ராத꞉ ஶுசிவசனஜாதைரதினுதம்ʼ நிதம்பஸ்தே பிம்பம்ʼ ஹஸதி நவமம்பாம்பரமணே꞉.ஜகன்மித்யாபூதம்ʼ மம நிகததாம்ʼ வேதவசஸாம்-அபிப்ராயோ நாத்யாவதி ஹ்ருʼதயமத்யாவிஶதயம்.இதானீம்ʼ விஶ்வேஷாம்ʼ ஜனகமுதரம்ʼ தே விம்ருʼஶதோவிஸந்தேஹம்ʼ சேதோ(அ)ஜனி கருடகேதோ꞉ ப்ரியதமே.அனல்பைர்வாதீந்த்ரைரகணிதமஹாயுக்தினிவஹைர்-நிரஸ்தா விஸ்தாரம்ʼ க்வசிதகலயந்தீ தனுமபி.அஸத்க்யாதிவ்யாக்யாதிகசதுரிமாக்யாதமஹிமா வலக்னே லக்னேயம்ʼ ஸுகதமதஸித்தாந்தஸரணி꞉.நிதானம்ʼ ஶ்ருʼங்காம்ʼரப்ரகரமகரந்தஸ்ய கமலே மஹானேவாலம்போ ஹரிநயனரோலம்பவரயோ꞉.நிதானம்ʼ ஶோபானாம்ʼ நிதனமனுதாபஸ்ய ஜகதோ ஜவேநாபீதிம்ʼ மே திஶது தவ நாபீஸரஸிஜம்.கபீராமுத்வேலாம்ʼ ப்ரதமரஸகல்லோலமிலிதாம்ʼ விகாடும்ʼ தே நாபீவிமலஸரஸீம்ʼ கௌர்மம மனாக்.பதம்ʼ யாவன்னயஸ்யத்யஹஹ விநிமக்னைவ ஸஹஸா நஹி க்ஷேமம்ʼ ஸூதே குருமஹிமபூதேஷ்வவினய꞉.குசௌ தே துக்தாம்போநிதிகுலஶிகாமண்டனமணே ஹரேதே ஸௌபாக்யம்ʼ யதி ஸுரகிரேஶ்சித்ரமிஹ கிம்.த்ரிலோகீலாவண்யாஹரணனவலீலாநிபுணயோர்-யயோர்தத்தே பூய꞉ கரமகிலநாதோ மதுரிபு꞉.ஹரக்ரோதத்ரஸ்யன்மதனனவதுர்கத்வயதுலாம்ʼ ததத்கோகத்வந்த்வத்யுதிதமநதீக்ஷாதிகுருதாம்.தவைதத்வக்ஷோஜத்விதயமரவிந்தாக்ஷமஹிலே மம ஸ்வாந்தத்வாந்தம்ʼ கிமபி ச நிதாந்தம்ʼ கமயது.அனேகப்ரஹ்மாண்டஸ்திதிநியமலீலாவிலஸிதே தயாபீயூஷாம்போநிதிஸஹஜஸம்ʼவாஸபவனே.விதோஶ்சித்தாயாமே ஹ்ருʼதயகமலே தே து கமலே மனாங்க மந்நிஸ்தாரஸ்ம்ருʼதிரபி ச கோணே நிவஸது.ம்ருʼணாலீனாம்ʼ லீலா꞉ ஸஹஜலவணிம்னா லகயதாம்ʼ சதுர்ணாம்ʼ ஸௌபாக்யம்ʼ தவ ஜனனி தோஷ்ணாம்ʼ வதது க꞉.லுடந்தி ஸ்வச்சந்தம்ʼ மரகதஶிலாமாம்ʼஸலருச꞉ ஶ்ருதீனாம்ʼ ஸ்பர்தாம்ʼ யே ததத இவ கண்டே மதுரிபோ꞉.அலப்யம்ʼ ஸௌரப்யம்ʼ கவிகுலநமஸ்யா ருசிரதா ததாபி த்வத்தஸ்தே நிவஸதரவிந்தம்ʼ விகஸிதம்.கலாபே காவ்யானாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிகமனீயஸ்துதிவிதௌ குணோத்கர்ஷாதானம்ʼ ப்ரதிதமுபமானம்ʼ ஸமஜனி.அனல்பம்ʼ ஜல்பந்து ப்ரதிஹததிய꞉ பல்லவதுலாம்ʼ ரஸஜ்ஞாமஜ்ஞானாம்ʼ க இவ கமலே மந்தரயது.த்ரபந்து ஶ்ரீபிக்ஷாவிதரணவஶீபூதஜகதாம்ʼ கராணாம்ʼ ஸௌபாக்யம்ʼ தவ துலயிதும்ʼ துங்கரஸனா꞉.ஸமாஹார꞉ ஶ்ரீணாம்ʼ விரசிதவிஹாரோ ஹரித்ருʼஶாம்ʼ பரீஹாரோ பக்தப்ரபவபவஸந்தாபஸரணே꞉.ப்ரஹார꞉ ஸர்வாஸாமபி ச விபதாம்ʼ விஷ்ணுதயிதே மமோத்தாரோபாயம்ʼ தவ ஸபதி ஹாரோ விம்ருʼஶது.அலங்குர்வாணானாம்ʼ மணிகணக்ருʼணீனாம்ʼ லவணிமா யதீயாபிர்பாபிர்பஜதி மஹிமானம்ʼ லகுரபி.ஸுபர்வஶ்ரேணீனாம்ʼ ஜனிதபரஸௌபாக்யவிபவாஸ்-தவாங்குல்யஸ்தா மே ததது ஹரிவாமே(அ)பிலஷிதம்.தபஸ்தேபே தீவ்ரம்ʼ கிமபி பரிதப்ய ப்ரதிதினம்ʼ தவ க்ரீவாலக்ஷ்மீலவபரிசயாதாப்தவிபவம்.ஹரி꞉ கம்பும்ʼ சும்பத்யத வஹதி பாணௌ கிமதிகம்ʼவதாமஸ்தத்ராயம்ʼ ப்ரணயவஶதோ(அ)ஸ்யை ஸ்ப்ருʼஹயதி.அபூதப்ரத்யூஹ꞉ ஸகலஹரிதுல்லாஸனவிதிர்-விலீனோ லோகானாம்ʼ ஸ ஹி நயனதாபோ(அ)பி கமலே.தவாஸ்மின்பீயூஷம்ʼ கிரதி வதனே ரம்யவதனே குதோ ஹேதோஶ்சேதோவிதுரயமுதேதி ஸ்ம ஜலதே꞉.முகாம்போஜே மந்தஸ்மிதமதுரகாந்த்யா விகஸதாம்ʼ த்விஜானாம்ʼ தே ஹீராவலிவிஹிதநீராஜனருசாம்.இயம்ʼ ஜ்யோத்ஸ்னா காபி ஸ்ரவதம்ருʼதஸந்தோஹஸரஸாமமோத்யத்தாரித்ர்யஜ்வரதருணதாபம்ʼ திரயது.குலை꞉ கஸ்தூரீணாம்ʼ ப்ருʼஶமநிஶமாஶாஸ்யமபி ச ப்ரபாதப்ரோன்மீலந்நலினனிவஹைரஶ்ருதசரம்.வஹந்த꞉ ஸௌரப்யம்ʼ ம்ருʼதுகதிவிலாஸா மம ஶிவம்ʼ தவ ஶ்வாஸா நாஸாபுடவிஹிதவாஸா விதததாம்.கபோலே தே தோலாயிதலலிதலோலாலகவ்ருʼதே விமுக்தா தம்மில்லாதபிலஸதி முக்தாவலிரியம்.ஸ்வகீயானாம்ʼ பந்தீக்ருʼதமஸஹமானைரிவ பலான்-நிபத்யோர்த்வம்ʼ க்ருʼஷ்டா திமிரனிகுரம்பைர்விதுகலா.ப்ரஸாதோ யஸ்யாயம்ʼ நமதமிதகீர்வாணமுகுட-ப்ரஸர்பஜ்ஜோத்ஸ்நாபிஶ்சரணதலபீடார்சிதவிதி꞉.த்ருʼகம்போஜம்ʼ தத்தே கதிஹஸிதமத்தேபகமனேவனே லீனைர்தீனை꞉ கதய கதமீயாதிஹ துலாம்.துராபா துர்வ்ருʼத்தைர்துரிததமனே தாரணபரா தயார்த்ரா தீனாநாமுபரி தலதிந்தீவரனிபா.தஹந்தீ தாரித்ர்யத்ருமகுலமுதாரத்ரவிணதா த்வதீயா த்ருʼஷ்டிர்மே ஜனனி துரத்ருʼஷ்டம்ʼ தலயது.தவ ஶ்ரோத்ரே புல்லோத்பலஸகலஸௌபாக்யஜயினீ ஸதைவ ஶ்ரீநாராயணகுணகணௌகப்ரணயினீ.ரவைர்தீனாம்ʼ லீநாமநிஶமவதானாதிஶயினீ மமாப்யேதாம்ʼ வாசம்ʼ ஜலதிதனயே கோசரயதாம்.ப்ரபாஜாலை꞉ ப்ராபாதிகதினகராபாபநயனம்ʼ தவேதம்ʼ கேதம்ʼ மே விகடயது தாடங்கயுகலம்.மஹிம்னா யஸ்யாயம்ʼ ப்ரலயஸமயே(அ)பி க்ரதுபுஜாம்ʼ ஜகத்பாயம்ʼ பாயம்ʼ ஸ்வபிதி நிரபாயம்ʼ தவ பதி꞉.நிவாஸோ முக்தானாம்ʼ நிபிடதரநீலாம்புதனிபஸ்-தவாயம்ʼ தம்மில்லோ விமலயது மல்லோசனயுகம்.ப்ருʼஶம்ʼ யஸ்மின்காலாகருபஹுலஸௌரப்யனிவஹை꞉ பதந்தி ஶ்ரீபிக்ஷார்தின இவ மதாந்தா மதுலிஹ꞉.விலக்னௌ தே பார்ஶ்வத்வயபரிஸரே மத்தகரிணௌ கரோன்னீதைரஞ்சன்மணிகலஶமுக்தாஸ்யகலிதை꞉.நிஷிஞ்சந்தௌ முக்தாமணிகணஜயைஸ்த்வாம்ʼ ஜலகணைர்-நமஸ்யாமோ தாமோதரக்ருʼஹிணீ தாரித்ர்யதலிதா꞉.அயே மாதர்லக்ஷ்மி த்வதருணபதாம்போஜநிகடேலுடந்தம்ʼ பாலம்ʼ மாமவிரலகலத்பாஷ்பஜடிலம்.ஸுதாஸேகஸ்னிக்தைரதிமஸ்ருʼணமுக்தை꞉ கரதலை꞉ஸ்ப்ருʼஶந்தீ மா ரோதீரிதி வத ஸமாஶ்வாஸ்யஸி கதா.ரமே பத்மே லக்ஷ்மி ப்ரணதஜனகல்பத்ருமலதே ஸுதாம்போதே꞉ புத்ரி த்ரிதஶநிகரோபாஸ்தசரணே.பரே நித்யம்ʼ மாதர்குணமயி பரப்ரஹ்மமஹிலேஜகந்நாதஸ்யாகர்ணய ம்ருʼதுலவர்ணாவலிமிமாம்

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.7K
1.0K

Comments Tamil

fxqin
அறிவுப் பொக்கிஷமான வலைத்தளம் -விநோத்

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

சிறந்த கட்டுரைகள் கொண்ட இணையதளம் -user_xhdy

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |