மகாலட்சுமி சுப்ரபாதம்

ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மி ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மி க்ஷீரஸாகரகன்யகே
உத்திஷ்ட ஹரிஸம்ப்ரீதே பக்தானாம் பாக்யதாயினி.
உத்திஷ்டோத்திஷ்ட ஶ்ரீலக்ஷ்மி விஷ்ணுவக்ஷஸ்தலாலயே
உத்திஷ்ட கருணாபூர்ணே லோகானாம் ஶுபதாயினி.
ஶ்ரீபத்மமத்யவஸிதே வரபத்மநேத்ரே
ஶ்ரீபத்மஹஸ்தசிரபூஜிதபத்மபாதே.
ஶ்ரீபத்மஜாதஜனனி ஶுபபத்மவக்த்ரே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஜாம்பூனதாபஸமகாந்திவிராஜமானே
தேஜோஸ்வரூபிணி ஸுவர்ணவிபூஷிதாங்கி.
ஸௌவர்ணவஸ்த்ரபரிவேஷ்டிததிவ்யதேஹே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸர்வார்தஸித்திதே விஷ்ணுமனோ(அ)னுகூலே
ஸம்ப்ரார்திதாகிலஜனாவனதிவ்யஶீலே.
தாரித்ர்யது꞉கபயநாஶினி பக்தபாலே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
சந்த்ரானுஜே கமலகோமலகர்பஜாதே
சந்த்ரார்கவஹ்னிநயனே ஶுபசந்த்ரவக்த்ரே.
ஹே சந்த்ரிகாஸமஸுஶீதலமந்தஹாஸே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீஆதிலக்ஷ்மி ஸகலேப்ஸிததானதக்ஷே
ஶ்ரீபாக்யலக்ஷ்மி ஶரணாகத தீனபக்ஷே.
ஐஶ்வர்யலக்ஷ்மி சரணார்சிதபக்தரக்ஷின்
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீதைர்யலக்ஷ்மி நிஜபக்தஹ்ருதந்தரஸ்தே
ஸந்தானலக்ஷ்மி நிஜபக்தகுலப்ரவ்ருத்தே.
ஶ்ரீஜ்ஞானலக்ஷ்மி ஸகலாகமஜ்ஞானதாத்ரி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸௌபாக்யதாத்ரி ஶரணம் கஜலக்ஷ்மி பாஹி
தாரித்ர்யத்வம்ஸினி நமோ வரலக்ஷ்மி பாஹி.
ஸத்ஸௌக்யதாயினி நமோ தனலக்ஷ்மி பாஹி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீராஜ்யலக்ஷ்மி ந்ருபவேஶ்மகதே ஸுஹாஸின்
ஶ்ரீயோகலக்ஷ்மி முனிமானஸபத்மவாஸின்.
ஶ்ரீதான்யலக்ஷ்மி ஸகலாவனிக்ஷேமதாத்ரி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீபார்வதீ த்வமஸி ஶ்ரீகரி ஶைவஶைலே
க்ஷீரோததேஸ்த்வமஸி பாவனி ஸிந்துகன்யா.
ஸ்வர்கஸ்தலே த்வமஸி கோமலே ஸ்வர்கலக்ஷ்மீ
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
கங்கா த்வமேவ ஜனனீ துலஸீ த்வமேவ
க்ருஷ்ணப்ரியா த்வமஸி பாண்டிரதிவ்யக்ஷேத்ரே.
ராஜக்ருஹே த்வமஸி ஸுந்தரி ராஜ்யலக்ஷ்மீ
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
பத்மாவதீ த்வமஸி பத்மவனே வரேண்யே
ஶ்ரீஸுந்தரீ த்வமஸி ஶ்ரீஶதஶ்ருங்கக்ஷேத்ரே.
த்வம் பூதலே(அ)ஸி ஶுபதாயினி மர்த்யலக்ஷ்மீ
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
சந்த்ரா த்வமேவ வரசந்தனகானனேஷு
தேவி கதம்பவிபினே(அ)ஸி கதம்பமாலா.
த்வம் தேவி குந்தவனவாஸினி குந்ததந்தீ
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீவிஷ்ணுபத்னி வரதாயினி ஸித்தலக்ஷ்மி
ஸன்மார்கதர்ஶினி ஶுபங்கரி மோக்ஷலக்ஷ்மி.
ஶ்ரீதேவதேவி கருணாகுணஸாரமூர்தே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
அஷ்டோத்தரார்சனப்ரியே ஸகலேஷ்டதாத்ரி
ஹே விஶ்வதாத்ரி ஸுரஸேவிதபாதபத்மே.
ஸங்கஷ்டநாஶினி ஸுகங்கரி ஸுப்ரஸன்னே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஆத்யந்தரஹிதே வரவர்ணினி ஸர்வஸேவ்யே
ஸூக்ஷ்மாதிஸூக்ஷ்மதரரூபிணி ஸ்தூலரூபே.
ஸௌந்தர்யலக்ஷ்மி மதுஸூதநமோஹனாங்கி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸௌக்யப்ரதே ப்ரணதமானஸஶோகஹந்த்ரி
அம்பே ப்ரஸீத கருணாஸுதயா(ஆ)ர்த்ரத்ருஷ்ட்யா.
ஸௌவர்ணஹாரமணிநூபுரஶோபிதாங்கி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
நித்யம் படாமி ஜனனி தவ நாம ஸ்தோத்ரம்
நித்யம் கரோமி தவ நாமஜபம் விஶுத்தே.
நித்யம் ஶ்ருணோமி பஜனம் தவ லோகமாத꞉
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
மாதா த்வமேவ ஜனனீ ஜனகஸ்த்வமேவ
தேவி த்வமேவ மம பாக்யநிதிஸ்த்வமேவ.
ஸத்பாக்யதாயினி த்வமேவ ஶுபப்ரதாத்ரீ
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
வைகுண்டதாமநிலயே கலிகல்மஷக்னே
நாகாதிநாதவினுதே அபயப்ரதாத்ரி.
ஸத்பக்தரக்ஷணபரே ஹரிசித்தவாஸின்
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
நிர்வ்யாஜபூர்ணகருணாரஸஸுப்ரவாஹே
ராகேந்துபிம்பவதனே த்ரிதஶாபிவந்த்யே.
ஆப்ரஹ்மகீடபரிபோஷிணி தானஹஸ்தே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
லக்ஷ்மீதி பத்மநிலயேதி தயாபரேதி
பாக்யப்ரதேதி ஶரணாகதவத்ஸலேதி.
த்யாயாமி தேவி பரிபாலய மாம் ப்ரஸன்னே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீபத்மநேத்ரரமணீவரே நீரஜாக்ஷி
ஶ்ரீபத்மநாபதயிதே ஸுரஸேவ்யமானே.
ஶ்ரீபத்மயுக்மத்ருதநீரஜஹஸ்தயுக்மே
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
இத்தம் த்வதீயகருணாத்க்ருதஸுப்ரபாதம்
யே மானவா꞉ ப்ரதிதினம் ப்ரபடந்தி பக்த்யா.
தேஷாம் ப்ரஸன்னஹ்ருதயே குரு மங்கலானி
ஶ்ரீலக்ஷ்மி பக்தவரதே தவ ஸுப்ரபாதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.8K
1.3K

Comments Tamil

q74av
அழகான வலைத்தளம் 🌺 -அனந்தன்

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

தனித்தன்மை வாய்ந்த இணையதளம் 🌟 -ஆனந்தி

அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |