கமலா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ந்யங்காவராதிபயஶங்காகுலே த்ருʼதத்ருʼகங்காயதி꞉ ப்ரணமதாம்ʼ
ஶங்காகலங்கயுதபங்காயதாஶ்மஶிதடங்காயிதஸ்வசரிதா.
த்வம்ʼ காலதேஶபதஶங்காதிபாதிபதிஸங்காஶ வைபவயுதா
ஶம்ʼ காமமாதரநிஶம்ʼ காமனீயமிஹ ஸங்காஶயாஶு க்ருʼபயா.
ஆசாந்தரங்கதலிமோசாந்தரங்கருசிவாசாம்ʼ தரங்ககதிபி꞉
காசாடனாய கடுவாசாடபாவயுதநீசாடனம்ʼ ந கலயே.
வாசாமகோசரஸதாசாரஸூரிஜனதாசாதுரீவிவ்ருʼதயே
ப்ராசாம்ʼ கதிம்ʼ குஶலவாசாம்ʼ ஜகஜ்ஜனனி யாசாமி தேவி பவதீம்.
சேடீக்ருʼதாமரவதூடீகராக்ரத்ருʼதபேடீபுடார்க்யஸுமனோ-
வீடீதலக்ரமுகபாடீரபங்கனவஶாடீக்ருʼதாங்கரசனா.
கேடீகமானஶதகோடீகராப்ஜஜஜடாடீரவந்திதபதா
யா டீகதே(அ)ப்ஜவனமாடீகதாம்ʼ ஹ்ருʼதயவாடீமதீவ கமலா.
ஸ்வாந்தாந்தராலக்ருʼதகாந்தாகமாந்தஶதஶாந்தாந்தராகநிகரா꞉
ஶாந்தார்தகாந்தவக்ருʼதாந்தா பஜந்தி ஹ்ருʼதி தாந்தா துரந்ததபஸா.
யாம்ʼ தானதாபபவதாந்தாதிபீதஜகதாம்ʼ தாபனோதனபடும்ʼ
மாம்ʼ தாரயத்வஶுபகாந்தாரதோ(அ)த்ய ஹரிகாந்தாகடாக்ஷலஹரீ.
யாம்ʼ பாவுகா மனஸி ஸம்பாவயந்தி பவஸம்பாவனாபஹ்ருʼதயே
த்வம்ʼ பாஸி லக்ஷ்மி ஸததம்ʼ பாவ்யயத்பவனஸம்பாவநாதிவிதயே.
ஜம்பாரிஸம்பதுபலம்பாதிகாரணமஹம்ʼ பாவ்யமங்க்ரியுகலம்ʼ
ஸம்பாவயே ஶ்ருதிஷு ஸம்பாஷிதம்ʼ வசஸி ஸம்பாஷ்ய தஸ்ய தவ ச.
தூராவதூதமதுதாராகிரோச்சகுசபாரானதாங்கலதிகா-
ஸாராங்கலிப்தகனஸாரார்த்ரகுங்குமரஸா ராஜஹம்ʼஸகமனா.
வைராகரஸ்மரவிகாராபஸம்ʼஸரணவாராஶிமக்ரமனஸ꞉
ஶ்ரீராவிரஸ்து துரி தாராய மே குருபிராரதிதா பகவதீ.
ஶ்ரீவாஸதூபகனதாவாஸதீபருசிராவாஸபூபரிஸரா
ஶ்ரீவாஸதேஶலஸதாவாபகாஶரதபாவாபகேஶநிகரா.
ஶ்ரீவாஸுதேவரமணீ வாமதேவவிதிதேவாதிபாவனபரா
ஶ்ரீவாஸவஸ்துனரதேவாஹதஸ்துதிஸபாவா முதே(அ)ஸ்து ஸுதராம்.
பாஷாதிதேவகுலயோஷாமணிஸ்தவனகோஷாஞ்சிதஸ்வஸவிதா
தோஷாகுலே ஜகதி போஷாகுலா ஸபதி ஶேஷாஹி ஶாயிதயிதா.
தோஷாலயஸ்ய மம தோஷானபோஹ்ய கததோஷாபினந்த்யமஹிமா
ஶேஷாஶனாஹிரிபுஶேஷாதிஸம்பத விஶேஷாம்ʼ ததாது விபவான்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

22.5K
1.4K

Comments Tamil

kjbrh
பயன்படுத்த ஏற்ற இணையதளம் -லலிதா

அனைவருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் -கிருஷ்ணன் ராமச்சந்திரன்

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

அருமையான இணையதளம் 👌 -சக்திவேல்

அறிவுப் பொக்கிஷமான வலைத்தளம் -விநோத்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |