Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்

அங்கம் ஹரே꞉ புலகபூஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்ருங்காங்கனேவ முகுலாபரணம் தமாலம்।
அங்கீக்ருதாகில-
விபூதிரபாங்கலீலா
மாங்கல்யதா(அ)ஸ்து மம மங்கலதேவதாயா꞉।
முக்தா முஹுர்விதததீ வதனே முராரே꞉
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதானி கதாகதானி।
மாலா த்ருஶோர்மதுகரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் திஶது ஸாகரஸம்பவாயா꞉।
ஆமீலிதாக்ஷமதிகம்ய முதா முகுந்தம்
ஆனந்தகந்தமனிமேஷ-
மனங்கதந்த்ரம் ।
ஆகேகரஸ்திதகனீனிக-
பக்ஷ்மநேத்ரம்
பூத்யை பவேன்மம புஜங்கஶயாங்கனாயா꞉।
பாஹ்வந்தரே மதுஜித꞉ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே யா
ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி ।
காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா꞉।
காலாம்புதாலிலலிதோரஸி கைடபாரே꞉
தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கனேவ ।
மாது꞉ ஸமஸ்தஜகதாம் மஹனீயமூர்தி꞉
பத்ராணி மே திஶது பார்கவநந்தனாயா꞉।
ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத꞉ கில யத்ப்ரபாவாத்
மாங்கல்யபாஜி மதுமாதினி மன்மதேன।
மய்யாபதேத்ததிஹ மந்தரமீக்ஷணார்தம்
மந்தாலஸம் ச மகராலயகன்யகாயா꞉।
விஶ்வாமரேந்த்ர-
பதவிப்ரமதானதக்ஷம்
ஆனந்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி ।
ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்தம்
இந்தீவரோதர-
ஸஹோதரமிந்திராயா꞉।
இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோ(அ)பி யயா தயார்த்ர-
த்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபந்தே ।
த்ருஷ்டி꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டகமலோதர-
தீப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா꞉।
தத்யாத்தயானுபவனோ த்ரவிணாம்புதாராம்
அஸ்மின்னகிஞ்சன-
விஹங்கஶிஶௌ விஷண்ணே ।
துஷ்கர்மகர்மமபனீய சிராய தூரம்
நாராயணப்ரணயினீ-
நயனாம்புவாஹ꞉।
கீர்தேவதேதி கருடத்வஜஸுந்தரீதி
ஶாகம்பரீதி ஶஶிஶேகரவல்லபேதி।
ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப்ரலயகேலிஷு ஸம்ஸ்திதாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவனைக-
குரோஸ்தருண்யை।
ஶ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுபகர்மபலப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீயகுணார்ணவாயை।
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶதபத்ரநிகேதனாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபாயை।
நமோ(அ)ஸ்து நாலீகனிபானனாயை
நமோ(அ)ஸ்து துக்தோததிஜன்மபூத்யை।
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருதஸோதராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயணவல்லபாயை।
நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாமபுஜபீடிகாயே
நமோ(அ)ஸ்து பூமண்டலநாயிகாயை।
நமோ(அ)ஸ்து தேவாதிதயாபராயை
நமோ(அ)ஸ்து ஶார்ங்காயுதவல்லபாயை।
நமோ(அ)ஸ்து தேவ்யை ப்ருகுநந்தனாயை
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை।
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோ(அ)ஸ்து தாமோதரவல்லபாயை।
நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸூத்யை।
நமோ(அ)ஸ்து தேவாதிபிரர்சிதாயை
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாத்மஜ-
வல்லபாயை।
ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்ரியநந்தனானி
ஸாம்ராஜ்யதானவிபவானி ஸரோருஹாக்ஷி।
த்வத்வந்தனானி துரிதாஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து மான்யே।
யத்கடாக்ஷஸமுபாஸனாவிதி꞉
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்தஸம்பத꞉।
ஸந்தனோதி வசனாங்கமானஸை-
ஸ்த்வாம் முராரிஹ்ருதயேஶ்வரீம் பஜே।
ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
தவலதமாம்ஶுக-
கந்தமால்யஶோபே।
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே
த்ரிபுவனபூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்।
திக்கஸ்திபி꞉ கனககும்பமுகாவஸ்ருஷ்ட-
ஸ்வர்வாஹினீவிமல-
சாருஜலப்லுதாங்கீம் ।
ப்ராதர்நமாமி ஜகதாம் ஜனனீமஶேஷ-
லோகாதிநாதக்ருஹிணீ-
மம்ருதாப்திபுத்ரீம்।
கமலே கமலாக்ஷவல்லபே
த்வம் கருணாபூரதரங்கிதைரபாங்கை꞉।
அவலோகய மாமகிஞ்சனானாம்
ப்ரதமம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் தயாயா꞉।
தேவி ப்ரஸீத ஜகதீஶ்வரி லோகமாத꞉
கல்யாணகாத்ரி கமலேக்ஷணஜீவநாதே।
தாரித்ர்யபீதஹ்ருதயம் ஶரணாகதம் மாம்
ஆலோகய ப்ரதிதினம் ஸதயைரபாங்கை꞉।
ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபிரமூபிரன்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவனமாதரம் ரமாம்।
குணாதிகா குருதரபாக்யபாகினோ
பவந்தி தே புவி புதபாவிதாஶயா꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

 

Video - Kanakadhara Stotram 

 

Kanakadhara Stotram

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3642042