பத்மாவதி அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாதே³வ்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கல்ணாத்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பு⁴வனேஶ்வர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ த்³ராம்ʼ சண்ட்³யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ காத்யாயன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கௌ³ர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நிஜத⁴ர்மபராயண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பஞ்சப்³ரஹ்மபதா³ரத்⁴யாயை பசவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பஞ்சமந்த்ரோபதே³ஶின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வ்ரதகு³ணோபேதாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 10
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பஞ்சகல்யாணத³ர்ஶின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶ்ரியை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ தோதலாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நித்யாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ த்ரிபுராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ காம்யஸாதி⁴ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மத³னோன்மாலின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வித்³யாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாலக்ஷ்மை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸரஸ்வத்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 20
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸாரஸ்வதக³ணாதீ⁴ஶாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வஶாஸ்த்ரோபதே³ஶின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வேஶாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாது³ர்கா³யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ த்ரிநேத்ராயே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ப²ணிஶேக²ர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஜடாபா³லேந்து³முகுடாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ குர்குடோரக³வாஹின்யை பத்³மாயத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ சதுர்முக்²யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாயஶாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 30
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாது³ர்கா³யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கு³ஹேஶ்வர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நாக³ராஜமஹாபத்ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நாகி³ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நாக³தே³வதாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸித்³தா⁴ந்தஸம்பன்னாயே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ த்³வாத³ஶாங்க³பராயண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ சதுர்த³ஶமஹாவித்³யாயை பத்³மாயத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ அவத⁴ஜ்ஞானலோசனாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வாஸந்த்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 40
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வனதே³வ்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வனமாலிகாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹேஶ்வர்யே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாகோ⁴ராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாரௌத்³ராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வீதபீ⁴தாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ அப⁴யங்கர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கங்காலாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ காலராத்ரயே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க³ங்கா³யை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 50
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க³ந்த⁴ர்வநாயக்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸம்யக்³த³ர்ஶனஸம்பன்னாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸம்யக்³ஜ்ஞானபராயண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸம்யக்சாரித்ரஸம்பன்னாயே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நரோபகாரிண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ அக³ண்யபுண்யஸம்பன்னாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க³ணன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க³ணநாயக்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பாதாலவாஸின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பத்³மாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 60
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பத்³மாஸ்யாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ த்³ராம்ʼ பத்³மலோசயனாயே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ப்ரஜ்ஞப்த்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ரோஹிண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஜ்ருʼம்பா⁴யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸ்தம்பி⁴ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மோஹின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஜயாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ யோகி³ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ யோக³விஜ்ஞானாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 70
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ம்ருʼத்யுதா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க்ஷமாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸம்பன்னத⁴ரண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வபாபநிவாரிண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஜ்வாலாமுக்²யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மஹாஜ்வாலாமாலின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வஜ்ரஶ்ருʼங்க²லாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ நாக³பாஶத⁴ராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ தை⁴ர்யாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶ்ரேணிதானப²லான்விதாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 80
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶுப⁴ஹஸ்தாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ப்ரஶஸ்தவிதா⁴யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஆர்யாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஹஸ்தின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஹஸ்திவாஹின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ வஸந்தலக்ஷ்ம்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கீ³ர்வாண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶர்வாண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பத்³மவிஷ்டராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பா³லார்கவர்ணஸங்காஶாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 90
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸநாயக்யை பத்³மாயத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ அனேகாந்தாத்மதத்வஜ்ஞாயை பத்³மாயத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ சிந்திதார்த²ப²லப்ரதா³யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ சிந்தாமண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க்ருʼபாபூர்ணாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ பாபாரம்ப⁴விமோசின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ கல்பவல்லீஸமாகாராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ காமதே⁴னவே பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶுப⁴ங்கர்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸத்³த⁴ர்மிவத்ஸலாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 100
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வாயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸத்³த⁴ர்மோத்ஸவவர்தி⁴ன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வபாபோபஶமன்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸர்வரோக³நிவாரிண்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ க³ம்பீ⁴ராயை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ மோஹின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஸித்³தா⁴யை பத்³மாவத்யை நம꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ˮ ஶேபா²லீதரூவாஸின்யை பத்³மாவத்யை நம꞉ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.8K

Comments Tamil

vaq5t
வேததாராவின் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றம் மற்றும் நேர்மறை உருவானது. மனமார்ந்த நன்றி! -Vijaya M

அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |