மகாலட்சுமி தண்டக ஸ்தோத்திரம்

மந்தாரமாலாஞ்சிதகேஶபாராம்ʼ மந்தாகினீநிர்ஜரகௌரஹாராம்.
வ்ருʼந்தாரிகாவந்திதகீர்திபாராம்ʼ வந்தாமஹே மாம்ʼ க்ருʼதஸத்விஹாராம்.
ஜய துக்தாப்திதனயே ஜய நாராயணப்ரியே.
ஜய ஹைரண்யவலயே ஜய வேலாபுராஶ்ரயே.
ஜய ஜய ஜனயித்ரி வேலாபுராப்யந்தரப்ரஸ்புரத்ஸ்பாரஸௌதாஞ்சிதோதாரஸாலாந்த-
ராகாரகேலன்முராராதிபார்ஶ்வஸ்திதே. க்ல்ருʼப்தவிஶ்வஸ்திதே. சித்ரரத்னஜ்வலத்ரத்னஸானூபமப்ரத்னஸௌவர்ணகோடீரகாந்திச்சடாசித்ரிதாச்சாம்பரே. தேவி திவ்யாம்பரே. புல்லஸன்மல்லிகாமாலிகாப்ரோல்லஸந்நீலபோகீஶபோகப்ரதீகாஶவேண்யர்தசந்த்ராலிகே. வல்குநீலாலகே. கேஶஸௌரப்யலோபப்ரமத்ஸ்தூலஜம்பூபலாபாலிமாலாஸமாகர்ஷணேஹோத்பதன்மௌலிவைடூர்யஸந்தர்ஶ நத்ரஸ்தலீலாஶுகாலோகஜாதஸ்மிதே. தேவஜாதஸ்துதே. ஈஶ்வரீஶேகரீபூதஸோமஸ்மயோத்ஸாதனா-
ப்யுத்ஸுகத்வச்சிர꞉ஸம்ʼஶ்ரிதப்ராப்தநித்யோதயப்ரக்னஶங்காகரஸ்வர்ணகோடீரஸந்தர்ஶனானந்திதஸ்வீய-
தாதாங்ககாரோஹணாபீப்ஸுலப்தாந்திகார்காத்மஜாநிர்ஜராஶங்கனீயாந்தகஸ்தூரிகாசித்ரகே. வார்திராட்புத்ரிகே. மான்மதஶ்யாமலேக்ஷ்வாத்மதன்வாக்ருʼதிஸ்னிக்தமுக்தாத்புதப்ரூலதா சாலனாரப்தலோகாலிநிர்மாணரக்ஷிண்யஸம்ʼஹாரலீலே(அ)மலே. ஸர்வதே கோமலே. ஸ்வப்ரபான்யக்க்ருʼதே ஸ்வானுகஶ்ருத்யத꞉காரிணீகாந்திநீலோத்பலே பாதிதும்ʼ வாகதாப்யாம்ʼ ஶ்ரவ꞉ஸந்நிதிம்ʼ லோசநாப்யாம்ʼ
ப்ருʼஶம்ʼ பூஷிதே. மஞ்ஜுஸம்பாஷிதே.
கிஞ்சிது த்புத்தசாம்பேயபுஷ்பப்ரதீகாஶனாஸாஸ்திதஸ்தூல-
முக்தாபலே. தத்தபக்தௌகவாஞ்சாபலே. ஶோணபிம்பப்ரவாலாதரத்யோதவித்யோதமானோல்லஸ-
த்தாடிமீபீஜராஜிப்ரதீகாஶதந்தாவலே. கத்யத꞉ க்ல்ருʼப்ததந்தாவலே. த்வத்பதிப்ரேரிதத்வஷ்டஸ்ருʼஷ்டாத்புதாதீத்தபஸ்மாஸுரத்ரஸ்த துர்காஶிவத்ராணஸந்துஷ்டதத்தத்தஶீதாம்ʼஶுரேகாயுகாத்மத்வஸம்பாவனா-
யோக்யமுக்தாமயப்ரோல்லஸத்குண்டலே. பாலிதாகண்டலே.
அயி ஸுருசிரநவ்யதூர்வாதலப்ராந்திநிஷ்பாதகப்ரோல்லஸத்கண்டபூஷாநிபத்தாயதானர்க்யகாருத்மதாம்ʼஶுப்ரஜாபாத்யஸாரங்கநாரீஸ்திரஸ்தாபகாஶ்சர்யக்ருʼத்திவ்யமாதுர்யகீதோஜ்ஜ்வலே. மஞ்ஜுமுக்தாவலே. அங்கதப்ரோததேவேந்த்ரநீலோபலத்விட்சடாஶ்யாமலீபூதசோலோஜ்ஜ்வலஸ்தூலஹேமார்கலாகாரதோர்வல்லிகே. புல்லஸன்மல்லிகே. ஊர்மிகாஸஞ்சயஸ்யூதஶோணோபலஶ்ரீப்ரவ்ருʼத்தாருணச்சாயம்ருʼத்வங்குலீபல்லவே. லாலிதானந்தக்ருʼத்ஸல்லவே. திவ்யரேகாங்குஶாம்போஜசக்ரத்வஜாத்யங்கராஜத்கரே. ஸம்பதேகாகரே. கங்கணஶ்ரேணிகாபத்தரத்னப்ரபாஜாலசித்ரீபவத்பத்மயுக்மஸ்புரத்பஞ்சஶாகத்வயே. கூடபுண்யாஶயே. மத்பதாப்ஜோபகண்டே சது꞉பூருஷார்தா வஸந்த்யத்ர மாமாஶ்ரயம்ʼ குர்வதே தான் ப்ரதாஸ்யாமி தாஸாய சேத்யர்தகம்ʼ த்வன்மனோநிஷ்டபாவம்ʼ ஜகன்மங்கலம்ʼ ஸூசயத் வா வராபீதிமுத்ராத்வயா வ்யஞ்ஜயஸ்யங்கபாணித்வயேனாம்பிகே. பத்மபத்ராம்பகே.
சாருகம்பீரகந்தர்பகேல்யர்தநாபீஸரஸ்தீரஸௌவர்ணஸோபானரேகாகதோத்துங்கவக்ஷோஜநாமாங்கிதஸ்வர்ணஶைலத்வயாரோஹணார்தேந்த்ரநீலோபலாபத்தஸூக்ஷ்மாத்வஸம்பாவனாயோக்யஸத்ரோமராஜ்யாட்யதேஹே ரமே. கா கதி꞉ ஶ்ரீரமே. நிஷ்கநக்ஷத்ரமாலாஸத்ருʼக்ஷாபநக்ஷத்ரமாலாப்ரவாலஸ்ரகேகாவலீ-
முக்யபூஷாவிஶேஷப்ரபாசித்ரிதாச்சோத்தராஸங்கஸஞ்சின்னவக்ஷோருஹே. சஞ்சலாகௌரி ஹே. கேலிகாலக்வணத்கிங்கிணீஶ்ரேணிகாயுக்தஸௌவர்ணகாஞ்சீநிபத்தஸ்புரத்ஸ்பஷ்டனீவ்யாட்யஶுக்லாம்பரே. பாஸிதாஶாம்பரே. புண்டரீகாக்ஷவக்ஷ꞉ஸ்தலீசர்சிதானர்க்யபாடீரபங்காங்கிதானங்கநிக்ஷேபகும்பஸ்தனே. ப்ரஸ்புரத்கோஸ்தனே.
குருனிபிடநிதம்பபிம்பாக்ருʼதித்ராவிதாஶீதருக்ஸ்யந்தனப்ரோதசந்த்ராவலேபோத்கரே. ஸ்வர்ணவித்யுத்கரே. போ꞉ ப்ரயச்சாமி தே சித்ரரத்னோர்மிகாம்ʼ மாமிகாம்ʼ ஸாதராதேஹ்யதோ மத்யமம்ʼ பூஷயாத்யைதயா த்ரஷ்டுமிச்சாம்யஹம்ʼ ஸாத்விதி த்வத்பதிப்ரேரிதாயாம்ʼ முதா பாணிநாதாய த்ருʼத்வா
ரஹ꞉ கேஶவம்ʼ லீலயானந்தய꞉ ஸப்தகீவாஸ்தி தே. ஸப்தலோகீஸ்துதே. சித்ரரோசிர்மஹாமேகலாமண்டிதானந்தரத்னஸ்புரத்தோரணாலங்க்ருʼதஶ்லக்ஷ்ணகந்தர்பகாந்தாரரம்பாதருத்வந்த்வஸம்பாவனீயோருயுக்மே ரமே. ஸம்பதம்ʼ தேஹி மே. பத்மராகோபலாதர்ஶபிம்பப்ரபாச்சாயஸுஸ்னிக்தஜானுத்வயே ஶோபனே சந்த்ரபிம்பானனே. ஶம்பராராதிஜைத்ரப்ரயாணோத்ஸவாரம்பஜ்ருʼம்பன்மஹாகாஹலீடம்பரஸ்வர்ணதூணீரஜங்கே ஶுபே. ஶாரதார்கப்ரமே. ஹம்ʼஸராஜக்வணத்தம்ʼஸபிம்பஸ்புரத்தம்ʼஸகாலங்க்ருʼதஸ்பஷ்டலேகாங்குஶாம்போஜசக்ரத்வஜ-வ்யஞ்ஜனாலங்க்ருʼதஶ்ரீபதே. த்வாம்ʼ பஜே ஸம்பதே.
நம்ரவ்ருʼந்தாரிகாஶேகரீபூதஸௌவர்ணகோடீரரத்னாவலீதீபிகாராஜிநீராஜிதோத்துங்ககாங்கேயஸிம்ʼஹாஸனாஸ்தீர்ணஸௌவர்ணபிந்த்வங்கஸௌரப்யஸம்பன்னதல்பஸ்திதே. ஸந்ததஸ்வ꞉ஸ்திதே. சேடிகாதத்தகர்பூரகண்டான்விதஶ்வேதவீடீதராதானலீலாசலத்தோர்லதே. தைவதைரர்சிதே. ரத்னதாடங்ககேயூரஹாராவலீமுக்யபூஷாச்சடாரஞ்ஜிதானேகதாஸீஸபாவேஷ்டிதே. தேவதாபிஷ்டுதே. பார்ஶ்வயுக்மோல்லஸச்சாமரக்ராஹிணீபஞ்சஶாகாம்புஜாதூதஜ்ருʼம்பத்ரணத்கங்கணாபிஷ்டுதாபீஶுஸச்சாமராப்யாம்ʼ முதா சீஜ்யஸே. கர்மடைரிஜ்யஸே. மஞ்ஜுமஞ்ஜீரகாஞ்ச்யுர்மிகாகங்கணஶ்ரேணிகேயூரஹாராவலீகுண்டலீமௌலினாஸாமணித்யோதிதே. பக்தஸஞ்ஜீவிதே
ஜலதரகதஶீதவாதார்திதா சாருநீரந்த்ரதேவாலயாந்தர்கதா வித்யுதேஷா ஹி கிம்ʼ பூதலே(அ)பி ஸ்வமாஹால்யஸந்தர்ஶனார்தம்ʼ க்ஷமாமாஸ்திதா கல்பவல்யேவ கிம்ʼ கஸ்ரமாத்ரோல்லஸந்தம்ʼ ரவிம்ʼ ராத்ரிமாத்ரோல்லஸந்தம்ʼ விதும்ʼ ஸம்ʼவிதாய ஸ்வதோ வேகஸாதுஷ்டசித்தேன ஸ்ருʼஷ்டா ஸதாப்யுல்லஸந்தீ மஹாதிவ்யதேஜோமயீ திவ்யபாஞ்சாலிகா வேதி ஸத்பி꞉ ஸதா தவர்யஸே. த்வாம்ʼ பஜே மே
பவ ஶ்ரேயஸே. பூர்வகத்வாரநிஷ்டேன ந்ருʼத்யத்வராகாரரம்பாதிவாராங்கநாஶ்ரேணிகீதாம்ருʼதாகர்ணனாயத்தசித்தாமராராதிதேனோச்சகைர்பார்கவீந்த்ரேண ஸம்பாவிதே. நோ ஸமா தேவதா தேவி தே. தக்ஷிணத்வாரநிஷ்டேன ஸச்சித்ரகுப்தாதியுக்தேன வைவஸ்வதேனார்ச்யஸே. யோகிபிர்பாவ்யஸே. பஶ்சிமத்வாரபாஜா ப்ருʼஶம்ʼ பாஶினா ஸ்வர்ணேதீமுக்யனத்யன்விதேனேட்யஸே. ஸாதரம்ʼ பூஜ்யஸே.
உத்தரத்வாரநிஷ்டேன யக்ஷோத்தமைர்னம்ரகோடீரஜூடைர்மனோஹாரிபீ ராஜராஜேன பக்தேன ஸம்பாவ்யஸே.
யோகிபி꞉ பூஜ்யஸே. லக்ஷ்மி பத்மாலயே பார்கவி ஶ்ரீரமே லோகமாத꞉ ஸமுத்ரேஶகன்யே(அ)ச்யுதப்ரேயஸி. ஸ்வர்ணஶோபே ச மே சேந்திரே விஷ்ணுவக்ஷ꞉ ஸ்திதே பாஹி பாஹீதி ய꞉
ப்ராதருத்தாய பக்த்யா யுதோ நௌதி ஸோ(அ)யம்ʼ நர꞉ ஸம்பதம்ʼ ப்ராப்ய வித்யோததே. பூஷணத்யோதிதே.
திவ்ய காருண்யத்ருʼஷ்ட்யாஶு மாம்ʼ பஶ்ய மே
திவ்யகாருண்யத்ருʼஷ்ட்யாஶு மாம்ʼ பஶ்ய மே திவ்யகாருண்யத்ருʼஷ்ட்யாஶு மாம்ʼ பஶ்ய மே. மாம்ʼ கிமர்தம்ʼ ஸதோபேக்ஷஸே நேக்ஷஸே த்வத்பதாப்ஜம்ʼ வினா நாஸ்தி மே(அ)ன்யா கதி꞉ ஸம்பதம்ʼ தேஹி மே ஸம்பதம்ʼ தேஹி மே ஸம்பதம்ʼ தேஹி மே.
த்வத்பதாப்ஜம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸர்வதா த்வம்ʼ ப்ரஸன்னா ஸதீ பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ பாஹி மாம்ʼ பத்மஹஸ்தே த்ரிலோகேஶ்வரிம்ʼ ப்ரார்தயே த்வாமஹம்ʼ தேவி துப்யம்ʼ நமோ தேவி துப்யம்ʼ நமோ தேவி துப்யம்ʼ நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

98.1K
1.1K

Comments Tamil

juafd
அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

அருமையான இணையதளம் 👌 -சக்திவேல்

அறிவுப் பொக்கிஷமான வலைத்தளம் -விநோத்

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |