லட்சுமி ஸ்துதி

ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணி।
யஶோ தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ரபௌத்ரப்ரதாயினி।
புத்ரம் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தோ(அ)ஸ்து ப்ரஹ்மவித்யாஸ்வரூபிணி।
வித்யாம் தேஹி கலாம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
தனலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதாரித்ர்யநாஶினி।
தனம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
தான்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாபரணபூஷிதே।
தான்யம் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
மேதாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து கலிகல்மஷநாஶினி।
ப்ரஜ்ஞாம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
கஜலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதேவஸ்வரூபிணி।
அஶ்வாம்ஶ்ச கோகுலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
தைர்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பராஶக்திஸ்வரூபிணி।
தைர்யம் தேஹி பலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஜயலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வகார்யஜயப்ரதே।
ஜயம் தேஹி ஶுபம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
பாக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸௌமங்கல்யவிவர்தினி।
பாக்யம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
கீர்திலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்தி விஷ்ணுவக்ஷஸ்தலஸ்திதே।
கீர்திம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஆரோக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வரோகநிவாரிணி।
ஆயுர்தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஸித்தலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வஸித்திப்ரதாயினி।
ஸித்திம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஸௌந்தர்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாலங்காரஶோபிதே।
ரூபம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புக்திமுக்திப்ரதாயினி।
மோக்ஷம் தேஹி ஶ்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தேஹி மே।
மங்கலே மங்கலாதாரே மாங்கல்யே மங்கலப்ரதே।
மங்கலார்தம் மங்கலேஶி மாங்கல்யம் தேஹி மே ஸதா।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |