అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం

 

Ashtalakshmi Stothram

 

సుమనసవందితసుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే
మునిగణమండితమోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిణి వేదనుతే.
పంకజవాసిని దేవసుపూజితసద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.
అయి కలికల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే
క్షీరసముద్భవమంగలరూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే.
మంగలదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రితపాదయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.
జయవరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్రస్వరూపిణి మంత్రమయే
సురగణపూజితశీఘ్రఫల- ప్రదజ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే.
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రితపాదయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.
జయజయ దుర్గతినాశిని కామిని సర్వఫలప్రదశాస్త్రమయే
రథగజతురగపదాతిసమావృత- పరిజనమండితలోకనుతే.
హరిహరబ్రహ్మసుపూజిత- సేవితతాపనివారిణి పాదయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని గజలక్ష్మిరూపేణ పాలయ మాం.
అహిఖగవాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే
గుణగణవారిధిలోకహితైషిణి స్వరసప్తభూషితగాననుతే.
సకలసురాసురదేవ- మునీశ్వరమానవవందితపాదయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని సంతానలక్ష్మి త్వం పాలయ మాం.
జయ కమలాసని సద్గతిదాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే
అనుదినమర్చితకుంకుమధూసర- భూషితవాసితవాద్యనుతే.
కనకధరాస్తుతివైభవ- వందితశంకరదేశికమాన్యపదే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.
ప్రణతసురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే
మణిమయభూషితకర్ణవిభూషణ- శాంతిసమావృతహాస్యముఖే.
నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కామితఫలప్రదహస్తయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.
ధిమిధిమిధింధిమిధింధిమి- ధింధిమిదుందుభినాదసుపూర్ణమయే
ఘుమఘుమఘుంఘుమ- ఘుంఘుమఘుంఘుమ- శంఖనినాదసువాద్యనుతే.
వేదపురాణేతిహాససుపూజిత- వైదికమార్గప్రదర్శయుతే
జయజయ హే మధుసూదనకామిని ధనలక్ష్మిరూపేణ పాలయ మాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |