కమలా అష్టక స్తోత్రం

న్యంకావరాతిభయశంకాకులే ధృతదృగంకాయతిః ప్రణమతాం
శంకాకలంకయుతపంకాయతాశ్మశితటంకాయితస్వచరితా.
త్వం కాలదేశపదశంకాతిపాతిపతిసంకాశ వైభవయుతా
శం కామమాతరనిశం కామనీయమిహ సంకాశయాశు కృపయా.
ఆచాంతరంగదలిమోచాంతరంగరుచివాచాం తరంగగతిభిః
కాచాటనాయ కటువాచాటభావయుతనీచాటనం న కలయే.
వాచామగోచరసదాచారసూరిజనతాచాతురీవివృతయే
ప్రాచాం గతిం కుశలవాచాం జగజ్జనని యాచామి దేవి భవతీం.
చేటీకృతామరవధూటీకరాగ్రధృతపేటీపుటార్ఘ్యసుమనో-
వీటీదలక్రముకపాటీరపంకనవశాటీకృతాంగరచనా.
ఖేటీకమానశతకోటీకరాబ్జజజటాటీరవందితపదా
యా టీకతేఽబ్జవనమాటీకతాం హృదయవాటీమతీవ కమలా.
స్వాంతాంతరాలకృతకాంతాగమాంతశతశాంతాంతరాఘనికరాః
శాంతార్థకాంతవకృతాంతా భజంతి హృది దాంతా దురంతతపసా.
యాం తానతాపభవతాంతాతిభీతజగతాం తాపనోదనపటుం
మాం తారయత్వశుభకాంతారతోఽద్య హరికాంతాకటాక్షలహరీ.
యాం భావుకా మనసి సంభావయంతి భవసంభావనాపహృతయే
త్వం భాసి లక్ష్మి సతతం భావ్యయద్భవనసంభావనాదివిధయే.
జంభారిసంపదుపలంభాదికారణమహం భావ్యమంఘ్రియుగలం
సంభావయే శ్రుతిషు సంభాషితం వచసి సంభాష్య తస్య తవ చ.
దూరావధూతమధుధారాగిరోచ్చకుచభారానతాంగలతికా-
సారాంగలిప్తఘనసారార్ద్రకుంకుమరసా రాజహంసగమనా.
వైరాకరస్మరవికారాపసంసరణవారాశిమగ్రమనసః
శ్రీరావిరస్తు ధురి తారాయ మే గురుభిరారధితా భగవతీ.
శ్రీవాసధూపకనదావాసదీపరుచిరావాసభూపరిసరా
శ్రీవాసదేశలసదావాపకాశరదభావాభకేశనికరా.
శ్రీవాసుదేవరమణీ వామదేవవిధిదేవాధిపావనపరా
శ్రీవాసవస్తునరదేవాహతస్తుతిసభావా ముదేఽస్తు సుతరాం.
భాషాదిదేవకులయోషామణిస్తవనఘోషాంచితస్వసవిధా
దోషాకులే జగతి పోషాకులా సపది శేషాహి శాయిదయితా.
దోషాలయస్య మమ దోషానపోహ్య గతదోషాభినంద్యమహిమా
శేషాశనాహిరిపుశేషాదిసంపద విశేషాం దదాతు విభవాన్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.5K
1.1K

Comments Telugu

4yve2
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |