లక్ష్మీ స్తుతి

 

Lakshmi Stuti

 

ఆదిలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పరబ్రహ్మస్వరూపిణి।
యశో దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
సంతానలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పుత్రపౌత్రప్రదాయిని।
పుత్రం దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
విద్యాలక్ష్మి నమస్తోఽస్తు బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపిణి।
విద్యాం దేహి కలాం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
ధనలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వదారిద్ర్యనాశిని।
ధనం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
ధాన్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వాభరణభూషితే।
ధాన్యం దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
మేధాలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు కలికల్మషనాశిని।
ప్రజ్ఞాం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
గజలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వదేవస్వరూపిణి।
అశ్వాంశ్చ గోకులం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
ధైర్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు పరాశక్తిస్వరూపిణి।
ధైర్యం దేహి బలం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
జయలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వకార్యజయప్రదే।
జయం దేహి శుభం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
భాగ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సౌమంగల్యవివర్ధిని।
భాగ్యం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
కీర్తిలక్ష్మి నమస్తేఽస్తి విష్ణువక్షస్థలస్థితే।
కీర్తిం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
ఆరోగ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వరోగనివారిణి।
ఆయుర్దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
సిద్ధలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వసిద్ధిప్రదాయిని।
సిద్ధిం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
సౌందర్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు సర్వాలంకారశోభితే।
రూపం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
సామ్రాజ్యలక్ష్మి నమస్తేఽస్తు భుక్తిముక్తిప్రదాయిని।
మోక్షం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే।
మంగలే మంగలాధారే మాంగల్యే మంగలప్రదే।
మంగలార్థం మంగలేశి మాంగల్యం దేహి మే సదా।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |