హరిప్రియా స్తోత్రం

త్రిలోకజననీం దేవీం సురార్చితపదద్వయాం|
మాతరం సర్వజంతూనాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
ప్రత్యక్షసిద్ధిదాం రమ్యామాద్యాం చంద్రసహోదరీం|
దయాశీలాం మహామాయాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
ఇందిరామింద్రపూజ్యాం చ శరచ్చంద్రసమాననాం|
మంత్రరూపాం మహేశానీం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
క్షీరాబ్ధితనయాం పుణ్యాం స్వప్రకాశస్వరూపిణీం|
ఇందీవరాసనాం శుద్ధాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
సర్వతీర్థస్థితాం ధాత్రీం భవబంధవిమోచనీం|
నిత్యానందాం మహావిద్యాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
స్వర్ణవర్ణసువస్త్రాం చ రత్నగ్రైవేయభూషణాం|
ధ్యానయోగాదిగమ్యాం చ భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
సామగానప్రియాం శ్రేష్ఠాం సూర్యచంద్రసులోచనాం|
నారాయణీం శ్రియం పద్మాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
వైకుంఠే రాజమానాం చ సర్వశాస్త్రవిచక్షణాం|
నిర్గుణాం నిర్మలాం నిత్యాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
ధనదాం భక్తచిత్తస్థ- సర్వకామ్యప్రదాయినీం|
బిందునాదకలాతీతాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
శాంతరూపాం విశాలాక్షీం సర్వదేవనమస్కృతాం|
సర్వావస్థావినిర్ముక్తాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం|
స్తోత్రమేతత్ ప్రభాతే యః పఠేద్ భక్త్యా యుతో నరః|
స ధనం కీర్తిమాప్నోతి విష్ణుభక్తిం చ విందతి|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |