మహాలక్ష్మీ స్తుతి

మహాలక్ష్మీమహం భజే .
దేవదైత్యనుతవిభవాం వరదాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సర్వరత్నధనవసుదాం సుఖదాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సర్వసిద్ధగణవిజయాం జయదాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సర్వదుష్టజనదమనీం నయదాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సర్వపాపహరవరదాం సుభగాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
ఆదిమధ్యాంతరహితాం విరలాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
మహాలక్ష్మీమహం భజే .
కావ్యకీర్తిగుణకలితాం కమలాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
దివ్యనాగవరవరణాం విమలాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సౌమ్యలోకమతిసుచరాం సరలాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సిద్ధిబుద్ధిసమఫలదాం సకలాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సూర్యదీప్తిసమసుషమాం సురమాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
సర్వదేశగతశరణాం శివదాం మహాలక్ష్మీమహం భజే .
మహాలక్ష్మీమహం భజే .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.0K

Comments

winfk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |