సిద్ధి లక్ష్మీ స్తోత్రం

యాః శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే భూపాలయే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితా.
శంఖే దేవకులే సురేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
యా శ్రీస్తిష్ఠతి సర్వదా మమ గృహే భూయాత్ సదా నిశ్చలా.
యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ
గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుద్ధవస్త్రోత్తరీయా.
లక్ష్మిర్దివ్యైర్గజేంద్రై- ర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభై-
ర్నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగల్యయుక్తా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |