మహాలక్ష్మీ కవచం

అస్య శ్రీమహాలక్ష్మీకవచమంత్రస్య.
బ్రహ్మా-ఋషిః. గాయత్రీ ఛందః.
మహాలక్ష్మీర్దేవతా.
మహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః.
ఇంద్ర ఉవాచ.
సమస్తకవచానాం తు తేజస్వికవచోత్తమం.
ఆత్మరక్షణమారోగ్యం సత్యం త్వం బ్రూహి గీష్పతే.
శ్రీగురురువాచ.
మహాలక్ష్మ్యాస్తు కవచం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః.
చతుర్దశసు లోకేషు రహస్యం బ్రహ్మణోదితం.
బ్రహ్మోవాచ.
శిరో మే విష్ణుపత్నీ చ లలాటమమృతోద్భవా.
చక్షుషీ సువిశాలాక్షీ శ్రవణే సాగరాంబుజా.
ఘ్రాణం పాతు వరారోహా జిహ్వామామ్నాయరూపిణీ.
ముఖం పాతు మహాలక్ష్మీః కంఠం వైకుంఠవాసినీ.
స్కంధౌ మే జానకీ పాతు భుజౌ భార్గవనందినీ.
బాహూ ద్వౌ ద్రవిణీ పాతు కరౌ హరివరాంగనా.
వక్షః పాతు చ శ్రీర్దేవీ హృదయం హరిసుందరీ.
కుక్షిం చ వైష్ణవీ పాతు నాభిం భువనమాతృకా.
కటిం చ పాతు వారాహీ సక్థినీ దేవదేవతా.
ఊరూ నారాయణీ పాతు జానునీ చంద్రసోదరీ.
ఇందిరా పాతు జంఘే మే పాదౌ భక్తనమస్కృతా.
నఖాన్ తేజస్వినీ పాతు సర్వాంగం కరూణామయీ.
బ్రహ్మణా లోకరక్షార్థం నిర్మితం కవచం శ్రియః.
యే పఠంతి మహాత్మానస్తే చ ధన్యా జగత్త్రయే.
కవచేనావృతాంగనాం జనానాం జయదా సదా.
మాతేవ సర్వసుఖదా భవ త్వమమరేశ్వరీ.
భూయః సిద్ధిమవాప్నోతి పూర్వోక్తం బ్రహ్మణా స్వయం.
లక్ష్మీర్హరిప్రియా పద్మా ఏతన్నామత్రయం స్మరన్.
నామత్రయమిదం జప్త్వా స యాతి పరమాం శ్రియం.
యః పఠేత్ స చ ధర్మాత్మా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.4K

Comments Telugu

nf5wp
ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |