గంగా స్తోత్రం

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

Click here for audio

దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే
త్రిభువనతారిణి తరలతరంగే.
శంకరమౌలినివాసిని విమలే
మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే.
భాగీరథిసుఖదాయిని మాతః
తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః.
నాహం జానే తవ మహిమానం
త్రాహి కృపామయి మామజ్ఞానం.
హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే
హిమవిధుముక్తాధవలతరంగే.
దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం
కురు కృపయా భవసాగరపారం.
తవ జలమమలం యేన నిపీతం
పరమపదం ఖలు తేన గృహీతం.
మాతర్గంగే త్వయి యో భక్తః
కిల తం ద్రష్టుం న యమః శక్తః.
పతితోద్ధారిణి జాహ్నవి గంగే
ఖండితగిరివరమండితభంగే.
భీష్మజనని హే మునివరకన్యే
పతితనివారిణి త్రిభువనధన్యే.
కల్పలతామివ ఫలదాం లోకే
ప్రణమతి యస్త్వాం న పతతి శోకే.
పారావారవిహారిణి గంగే
విబుధవధూకృతతరలాపాంగే.
తవ చేన్మాతః స్రోతస్నాతః
పునరపి జఠరే సోఽపి న జాతః.
నరకనివారిణి జాహ్నవి గంగే
కలుషవినాశిని మహిమోత్తుంగే.
పరిలసదంగే పుణ్యతరంగే
జయ జయ జాహ్నవి కరుణాపాంగే.
ఇంద్రముకుటమణిరాజితచరణే
సుఖదే శుభదే సేవకచరణే.
రోగం శోకం పాపం తాపం
హర మే భగవతి కుమతికలాపం.
త్రిభువనసారే వసుధాహారే
త్వమసి గతిర్మమ ఖలు సంసారే.
అలకానందే పరమానందే
కురు కరుణామయి కాతరవంద్యే.
తవ తటనికటే యస్య హి వాసః
ఖలు వైకుంఠే తస్య నివాసః.
వరమిహ నీరే కమఠో మీనః
కిం వా తీరే సరటః క్షీణః.
అథవా గవ్యూతౌ శ్వపచో దీన-
స్తవ న హి దూరే నృపతికులీనః.
భో భువనేశ్వరి పుణ్యే ధన్యే
దేవి ద్రవమయి మునివరకన్యే.
గంగాస్తవమిమమమలం నిత్యం
పఠతి నరో యః స జయతి సత్యం.
యేషాం హృదయే గంగా భక్తి-
స్తేషాం భవతి సదా సుఖముక్తిః.
మధురమనోహరపంఝటికాభిః
పరమానందకలితలలితాభిః.
గంగాస్తోత్రమిదం భవసారం
వాంఛితఫలదం విదితముదారం.
శంకరసేవకశంకరరచితం
పఠతి చ విషయీదమితి సమాప్తం.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032