గోదావరీ స్తోత్రం

యా స్నానమాత్రాయ నరాయ గోదా గోదానపుణ్యాధిదృశిః కుగోదా.
గోదాసరైదా భువి సౌభగోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
యా గౌపవస్తేర్మునినా హృతాఽత్ర యా గౌతమేన ప్రథితా తతోఽత్ర.
యా గౌతమీత్యర్థనరాశ్వగోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
వినిర్గతా త్ర్యంబకమస్తకాద్యా స్నాతుం సమాయాంతి యతోఽపి కాద్యా.
కాఽఽద్యాధునీ దృక్సతతప్రమోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
గంగోద్గతిం రాతి మృతాయ రేవా తపఃఫలం దానఫలం తథైవ.
వరం కురుక్షేత్రమపి త్రయం యా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
సింహే స్థితే వాగధిపే పురోధః సింహే సమాయాంత్యఖిలాని యత్ర.
తీర్థాని నష్టాఖిలలోకఖేదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
యదూర్ధ్వరేతోమునివర్గలభ్యం తద్యత్తటస్థైరపి ధామ లభ్యం.
అభ్యంతరక్షాలనపాటవోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
యస్యాః సుధాస్పర్ధి పయః పిబంతి న తే పునర్మాతృపయః పిబంతి.
యస్యాః పిబంతోఽమ్బ్వమృతం హసంతి గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.
సౌభాగ్యదా భారతవర్షధాత్రీ సౌభాగ్యభూతా జగతో విధాత్రీ.
ధాత్రీ ప్రబోధస్య మహామహోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |