సింధు స్తోత్రం

భారతస్థే దయాశీలే హిమాలయమహీధ్రజే|
వేదవర్ణితదివ్యాంగే సింధో మాం పాహి పావనే|
నమో దుఃఖార్తిహారిణ్యై స్నాతపాపవినాశిని|
వంద్యపాదే నదీశ్రేష్ఠే సింధో మాం పాహి పావనే|
పుణ్యవర్ధిని దేవేశి స్వర్గసౌఖ్యఫలప్రదే|
రత్నగర్భే సదా దేవి సింధో మాం పాహి పావనే|
కలౌ మలౌఘసంహారే పంచపాతకనాశిని|
మునిస్నాతే మహేశాని సింధో మాం పాహి పావనే|
అహో తవ జలం దివ్యమమృతేన సమం శుభే|
తస్మిన్ స్నాతాన్ సురైస్తుల్యాన్ పాహి సింధో జనాన్ సదా|
సింధునద్యాః స్తుతిం చైనాం యో నరో విధివత్ పఠేత్|
సింధుస్నానఫలం ప్రాప్నోత్యాయురారోగ్యమేవ చ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

38.6K

Comments

77xz6

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |