సరస్వతీ నదీ స్తోత్రం

వాగ్వాదినీ పాపహరాసి భేదచోద్యాదికం మద్ధర దివ్యమూర్తే.
సుశర్మదే వంద్యపదేఽస్తువిత్తాదయాచతేఽహో మయి పుణ్యపుణ్యకీర్తే.
దేవ్యై నమః కాలజితేఽస్తు మాత్రేఽయి సర్వభాఽస్యఖిలార్థదే త్వం.
వాసోఽత్ర తే నః స్థితయే శివాయా త్రీశస్య పూర్ణస్య కలాసి సా త్వం.
నందప్రదే సత్యసుతేఽభవా యా సూక్ష్మాం ధియం సంప్రతి మే విధేహి.
దయస్వ సారస్వజలాధిసేవి- నృలోకపేరమ్మయి సన్నిధేహి.
సత్యం సరస్వత్యసి మోక్షసద్మ తారిణ్యసి స్వస్య జనస్య భర్మ.
రమ్యం హి తే తీరమిదం శివాహే నాంగీకరోతీహ పతేత్స మోహే.
స్వభూతదేవాధిహరేస్మి వా హ్యచేతా అపి ప్రజ్ఞ ఉపాసనాత్తే.
తీవ్రతైర్జేతుమశక్యమేవ తం నిశ్చలం చేత ఇదం కృతం తే.
విచిత్రవాగ్భిర్జ్ఞ- గురూనసాధుతీర్థాశ్యయాం తత్త్వత ఏవ గాతుం.
రజస్తనుర్వా క్షమతేధ్యతీతా సుకీర్తిరాయచ్ఛతు మే ధియం సా.
చిత్రాంగి వాజిన్యఘనాశినీయమసౌ సుమూర్తిస్తవ చామ్మయీహ.
తమోఘహం నీరమిదం యదాధీతీతిఘ్న మే కేఽపి న తే త్యజంతి.
సద్యోగిభావప్రతిమం సుధామ నాందీముఖం తుష్టిదమేవ నామ.
మంత్రో వ్రతం తీర్థమితోఽధికం హి యన్మే మతం నాస్త్యత ఏవ పాహి.
త్రయీతపోయజ్ఞముఖా నితాంతం జ్ఞం పాంతి నాధిఘ్న ఇమేఽజ్ఞమార్యే.
కస్త్వల్పసంజ్ఞం హి దయేత యో నో దయార్హయార్యోఝ్ఝిత ఈశవర్యే.
సమస్తదే వర్షినుతే ప్రసీద ధేహ్యస్యకే విశ్వగతే కరం తే.
రక్షస్వ సుష్టుత్యుదితే ప్రమత్తః సత్యం న విశ్వాంతర ఏవ మత్తః.
స్వజ్ఞం హి మాం ధిక్కృతమత్ర విప్రరత్నైర్వరం విప్రతరం విధేహి.
తీక్ష్ణద్యుతేర్యాఽధిరుగిష్ట- వాచోఽస్వస్థాయ మే రాత్వితి తే రిరీహి.
స్తోతుం న చైవ ప్రభురస్మి వేద తీర్థాధిపే జన్మహరే ప్రసీద.
త్రపైవ యత్సుష్టుతయేస్త్యపాయాత్ సా జాడ్యహాతిప్రియదా విపద్భ్యః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.9K

Comments Telugu

ip2bq
వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |