గోమతి స్తుతి

మాతర్గోమతి తావకీనపయసాం పూరేషు మజ్జంతి యే
తేఽన్తే దివ్యవిభూతిసూతిసుభగ- స్వర్లోకసీమాంతరే.
వాతాందోలితసిద్ధసింధులహరీ- సంపర్కసాంద్రీభవన్-
మందారద్రుమపుష్పగంధమధురం ప్రాసాదమధ్యాసతే.
ఆస్తాం కాలకరాలకల్మషభయాద్ భీతేవ కాశర్యంగతా
మధ్యేపాత్రముదూఢసైకత- భరాకీర్ణాఽవశీర్ణామృతా.
గంగా వా యమునా నితాంతవిషమాం కాష్ఠాం సమాలంభితా-
మాతస్త్వం తు సమాకృతిః ఖలు యథాపూర్వం వరీవర్తసే.
యా వ్యాలోలతరంగబాహు- వికసన్ముగ్ధారవిందేక్షణం
భౌజంగీం గతిమాతనోతి పరితః సాధ్వీ పరా రాజతే.
పీయూషాదపి మాధురీమధికయంత్యారా- దుదారాశయా
సాఽస్మత్పాతకసాతనాయ భవతాత్స్రోతస్వతీ గోమతీ.
కుంభాకారమురీకరోషి కుహచిత్ క్వాప్యర్ధచాంద్రాకృతిం
ధత్సే భూతలమానయష్టి- ఘటనామాలంబసే కుత్రచిత్.
అంతః క్వాపి తడాగవర్తనతయా సిద్ధాశ్రమం సూయసే
మాతర్గోమతి యాత భంగివిధయా నానాకృతిర్జాయసే.
రోధోభంగినివేశనేన కుహచిద్వాపీయసే పీయసే
క్వాప్యుత్తాలతటాధరాంబుకలయా కూపాయసే పూయసే.
మాతస్తీర సమత్వతః క్వాచిదపాం గతార్యసే త్రాయసే
కుత్రాపి ప్రతనుస్పదేన సరితో నాలీయసే గీయసే.
తానాసన్నతరానపి క్షితిరుహో యాః పాతయంతి క్షణాత్
తాస్వర్థో ఘుణకీర్ణవర్ణఘటనన్యాయేన సంగచ్ఛతాం.
గోమంతాచలదారికే తవ తటే తూద్యల్లతాపాదపే
సద్యో నిర్వృతిమేతి భక్తజనతా తామైహికాముష్మికీం.
ఏతత్తాపనతాపతప్తముదకం మాభూదితీవాంతికే
మాద్యత్పల్లవతల్లజద్రుమతతీ యత్రాతపత్రాయతే.
మాతః శారదచంద్రమండలగలత్పీయూషపూరాయితే
శయ్యోత్థాయమజస్రమాహ్నికకృతే త్వాం బాఢమభ్యర్థయే.
ఏకం చక్రమవాప్య తత్రాభవతో దాక్షాయణీవల్లభాద్
దేవో దైత్యవినాశకస్త్రిభువనే స్వాస్థ్యం సమారోపయత్.
తచ్చక్రం త్వయి భాసతేఽపి బహుధా నిశ్చక్రమ్మహోపహా
యత్త్వం దీవ్యసి తత్తవైష మహిమా చిత్రాయతే త్రాయిని.
యే గోమతీస్తుతిమిమాం మధురాం ప్రభాతే
సంకీర్తయేయురురుభక్తిరసాధిరూఢాః.
తేషాం కృతే సపది సా శరదిందుకాంతి-
కీర్తిప్రరోహవిభవాన్ విదధాతి తుష్టా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

17.9K

Comments Telugu

745h2
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |