కాశీ పంచకం

 

Video - Kashi Panchakam 

 

Kashi Panchakam

 

మనోనివృత్తిః పరమోపశాంతిః
సా తీర్థవర్యా మణికర్ణికా చ.
జ్ఞానప్రవాహా విమలాదిగంగా
సా కాశికాఽహం నిజబోధరూపా.
యస్యామిదం కల్పితమింద్రజాలం
చరాచరం భాతి మనోవిలాసం.
సచ్చిత్సుఖైకా పరమాత్మరూపా
సా కాశికాఽహం నిజబోధరూపా.
కోశేషు పంచస్వధిరాజమానా
బుద్ధిర్భవానీ ప్రతిదేహగేహం.
సాక్షీ శివః సర్వగతోఽన్తరాత్మా
సా కాశికాఽహం నిజబోధరూపా.
కాశ్యాం హి కాశతే కాశీ కాశీ సర్వప్రకాశికా.
సా కాశీ విదితా యేన తేన ప్రాప్తా హి కాశికా.
కాశీక్షేత్రం శరీరం త్రిభువనజననీ వ్యాపినీ జ్ఞానగంగా
భక్తిః శ్రద్ధా గయేయం నిజగురుచరణధ్యానయోగః ప్రయాగః.
విశ్వేశోఽయం తురీయం సకలజనమనఃసాక్షిభూతోఽన్తరాత్మా
దేహే సర్వం మదీయే యది వసతి పునస్తీర్థమన్యత్కిమస్తి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |