సప్త నదీ పుణ్యపద్మ స్తోత్రం

సురేశ్వరార్యపూజితాం మహానదీషు చోత్తమాం
ద్యులోకతః సమాగతాం గిరీశమస్తకస్థితాం|
వధోద్యతాదికల్మషప్రణాశినీం హితప్రదాం
వికాశికాపదే స్థితాం వికాసదామహం భజే|
ప్రదేశముత్తరం చ పూరువంశదేశసంస్పృశాం
త్రివేణిసంగమిశ్రితాం సహస్రరశ్మినందినీం|
విచేతనప్రపాపనాశకారిణీం యమానుజాం
నమామి తాం సుశాంతిదాం కలిందశైలజాం వరాం|
త్రినేత్రదేవసన్నిధౌ సుగామినీం సుధామయీం
మహత్ప్రకీర్ణనాశినీం సుశోభకర్మవర్ద్ధినీం|
పరాశరాత్మజస్తుతాం నృసింహధర్మదేశగాం
చతుర్ముఖాద్రిసంభవాం సుగోదికామహం భజే|
విపంచకౌలికాం శుభాం సుజైమినీయసేవితాం
సు-ఋగ్గృచాసువర్ణితాం సదా శుభప్రదాయినీం|
వరాం చ వైదికీం నదీం దృశద్వతీసమీపగాం
నమామి తాం సరస్వతీం పయోనిధిస్వరూపికాం|
మహాసురాష్ట్రగుర్జరప్రదేశమధ్యకస్థితాం
మహానదీం భువిస్థితాం సుదీర్ఘికాం సుమంగలాం|
పవిత్రసజ్జలేన లోకపాపకర్మనాశినీం
నమామి తాం సునర్మదాం సదా సుధేవ సౌఖ్యదాం|
విజంబువారిమధ్యగాం సుమాధురీం సుశీతలాం
సుధాసరిత్సు దేవికేతి రూపితాం పితృప్రియాం|
సుపూజ్యదివ్యమానసాం చ శల్యకర్మనాశినీం
నమామి సింధుముత్తమాం సుసత్ఫలైర్విమండితాం|
అగస్త్యకుంభసంభవాం కవేరరాజకన్యకాం
సురంగనాథపాదపంకజస్పృశాం నృపావనీం|
తులాభిమాసకే సమస్తలోకపుణ్యదాయినీం
పురారినందనప్రియాం పురాణవర్ణితాం భజే|
పఠేన్నరః సదాఽన్విమాం నుతిం నదీవిశేషికాం
అవాప్నుతే బలం ధనం సుపుత్రసౌమ్యబాంధవాన్|
మహానదీనిమజ్జనాదిపావనప్రపుణ్యకం
సదా హి సద్గతిః ఫలం సుపాఠకస్య తస్య వై.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |