ரவி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

உதயாத்ரிமஸ்தகமஹாமணிம் லஸத்-
கமலாகரைகஸுஹ்ருதம் மஹௌஜஸம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
திமிராபஹாரநிரதம் நிராமயம்
நிஜராகரஞ்ஜிதஜகத்த்ரயம் விபும்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
தினராத்ரிபேதகரமத்புதம் பரம்
ஸுரவ்ருந்தஸம்ஸ்துத- சரித்ரமவ்யயம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
ஶ்ருதிஸாரபாரமஜராமயம் பரம்
ரமணீயவிக்ரஹமுதக்ரரோசிஷம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
ஶுகபக்ஷதுண்ட- ஸத்ருஶாஶ்வமண்டலம்
அசலாவரோஹபரிகீதஸாஹஸம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
ஶ்ருதிதத்த்வகம்ய- மகிலாக்ஷிகோசரம்
ஜகதேகதீபமுதயாஸ்தராகிணம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
ஶ்ரிதபக்தவத்ஸலமஶேஷகல்மஷ-
க்ஷயஹேதுமக்ஷயபலப்ரதாயினம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
அஹமன்வஹம் ஸதுரகக்ஷதாடவீ-
ஶதகோடிஹாலகமஹாமஹீதனம்.
கதபங்க- ஶோஷணமகௌகநாஶனம்
ஶரணம் கதோ(அ)ஸ்மி ரவிமம்ஶுமாலினம்.
இதி ஸௌரமஷ்டகமஹர்முகே ரவிம்
ப்ரணிபத்ய ய꞉ படதி பக்திதோ நர꞉.
ஸ விமுச்யதே ஸகலரோககல்மஷை꞉
ஸவிது꞉ ஸமீபமபி ஸம்யகாப்னுயாத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.6K

Comments

ef7nz
Extraordinary! -User_se921z

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

This is the best website -Prakash Bhat

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Thank u -User_se89xj

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |