நவக்கிரக நமஸ்கார ஸ்தோத்திரம்

ஜ்யோதிர்மண்டலமத்யகம் கதஹரம் லோகைகபாஸ்வன்மணிம்
மேஷோச்சம் ப்ரணதிப்ரியம் த்விஜனுதம் சாயபதிம் வ்ருஷ்டிதம்.
கர்மப்ரேரகமப்ரகம் ஶநிரிபும் ப்ரத்யக்ஷதேவம் ரவிம்
ப்ரஹ்மேஶானஹரிஸ்வரூபமனகம் ஸிம்ஹேஶஸூர்யம் பஜே.
சந்த்ரம் ஶங்கரபூஷணம் ம்ருகதரம் ஜைவாத்ருகம் ரஞ்ஜகம்
பத்மாஸோதரமோஷதீஶமம்ருதம் ஶ்ரீரோஹிணீநாயகம்.
ஶுப்ராஶ்வம் க்ஷயவ்ருத்திஶீலமுடுபம் ஸத்புத்திசித்தப்ரதம்
ஶர்வாணீப்ரியமந்திரம் புதனுதம் தம் கர்கடேஶம் பஜே.
பௌமம் ஶக்திதரம் த்ரிகோணநிலயம் ரக்தாங்கமங்காரகம்
பூதம் மங்கலவாஸரம் க்ரஹவரம் ஶ்ரீவைத்யநாதார்சகம்.
க்ரூரம் ஷண்முகதைவதம் ம்ருகக்ருஹோச்சம் ரக்ததாத்வீஶ்வரம்
நித்யம் வ்ருஶ்சிகமேஷராஶிபதிமர்கேந்துப்ரியம் பாவயே.
ஸௌம்யம் ஸிம்ஹரதம் புதம் குஜரிபும் ஶ்ரீசந்த்ரதாராஸுதம்
கன்யோச்சம் மகதோத்பவம் ஸுரனுதம் பீதாம்பரம் ராஜ்யதம்.
கந்யாயுக்மபதிம் கவித்வபலதம் முத்கப்ரியம் புத்திதம்
வந்தே தம் கதினம் ச புஸ்தககரம் வித்யாப்ரதம் ஸர்வதா.
தேவேந்த்ரப்ரமுகார்ச்யமானசரணம் பத்மாஸனே ஸம்ஸ்திதம்
ஸூர்யாரிம் கஜவாஹனம் ஸுரகுரும் வாசஸ்பதிம் வஜ்ரிணம்.
ஸ்வர்ணாங்கம் தனுமீனபம் கடககேஹோச்சம் தனூஜப்ரதம்
வந்தே தைத்யரிபும் ச பௌமஸுஹ்ருதம் ஜ்ஞானஸ்வரூபம் குரும்.
ஶுப்ராங்கம் நயஶாஸ்த்ரகர்த்ருஜயினம் ஸம்பத்ப்ரதம் போகதம்
மீனோச்சம் கருடஸ்திதம் வ்ருஷதுலாநாதம் கலத்ரப்ரதம்.
கேந்த்ரே மங்கலகாரிணம் ஶுபகுணம் லக்ஷ்மீ-ஸபர்யாப்ரியம்
தைத்யார்ச்யம் ப்ருகுநந்தனம் கவிவரம் ஶுக்ரம் பஜே(அ)ஹம் ஸதா.
ஆயுர்தாயகமாஜினைஷதனுதம் பீமம் துலோச்சம் ஶனிம்
சாயாஸூர்யஸுதம் ஶராஸனகரம் தீபப்ரியம் காஶ்யபம்.
மந்தம் மாஷ-திலான்ன-போஜனருசிம் நீலாம்ஶுகம் வாமனம்
ஶைவப்ரீதிஶனைஶ்சரம் ஶுபகரம் க்ருத்ராதிரூடம் பஜே.
வந்தே ரோகஹரம் கராலவதனம் ஶூர்பாஸனே பாஸுரம்
ஸ்வர்பானும் விஷஸர்பபீதி-ஶமனம் ஶூலாயுதம் பீஷணம்.
ஸூர்யேந்துக்ரஹணோன்முகம் பலமதம் தத்யாதிராஜம் தமம்
ராஹும் தம் ப்ருகுபுத்ரஶத்ருமநிஶம் சாயாக்ரஹம் பாவயே.
கௌரீஶப்ரியமச்சகாவ்யரஸிகம் தூம்ரத்வஜம் மோக்ஷதம்
கேந்த்ரே மங்கலதம் கபோதரதினம் தாரித்ர்யவித்வம்ஸகம்.
சித்ராங்கம் நரபீடகம் கதஹரம் தாந்தம் குலுத்தப்ரியம்
கேதும் ஜ்ஞானகரம் குலோன்னதிகரம் சாயாக்ரஹம் பாவயே.
ஸர்வோபாஸ்ய-நவக்ரஹா꞉ ஜடஜனோ ஜானே ந யுஷ்மத்குணான்
ஶக்திம் வா மஹிமானமப்யபிமதாம் பூஜாம் ச திஷ்டம் மம.
ப்ரார்த்யம் கின்னு கியத் கதா பத கதம் கிம் ஸாது வா(அ)ஸாது கிம்
ஜானே நைவ யதோசிதம் திஶத மே ஸௌக்யம் யதேஷ்டம் ஸதா.
நித்யம் நவக்ரஹ-ஸ்துதிமிமாம் தேவாலயே வா க்ருஹே
ஶ்ரத்தாபக்திஸமன்வித꞉ படதி சேத் ப்ராப்னோதி நூனம் ஜன꞉.
தீர்கம் சாயுரரோகதாம் ஶுபமதிம் கீர்திம் ச ஸம்பச்சயம்
ஸத்ஸந்தானமபீஷ்டஸௌக்யனிவஹம் ஸர்வக்ரஹானுக்ரஹாத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.1K

Comments

2b4hj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |