കാവേരീ സ്തോത്രം

കഥം സഹ്യജന്യേ സുരാമേ സജന്യേ
പ്രസന്നേ വദാന്യാ ഭവേയുർവദാന്യേ.
സപാപസ്യ മന്യേ ഗതിഞ്ചാംബ മാന്യേ
കവേരസ്യ ധന്യേ കവേരസ്യ കന്യേ.
കൃപാംബോധിസംഗേ കൃപാർദ്രാന്തരംഗേ
ജലാക്രാന്തരംഗേ ജവോദ്യോതരംഗേ.
നഭശ്ചുംബിവന്യേഭ- സമ്പദ്വിമാന്യേ
നമസ്തേ വദാന്യേ കവേരസ്യ കന്യേ.
സമാ തേ ന ലോകേ നദീ ഹ്യത്ര ലോകേ
ഹതാശേഷശോകേ ലസത്തട്യശോകേ.
പിബന്തോഽംബു തേ കേ രമന്തേ ന നാകേ
നമസ്തേ വദാന്യേ കവേരസ്യ കന്യേ.
മഹാപാപിലോകാനപി സ്നാനമാത്രാൻ
മഹാപുണ്യകൃദ്ഭിർമഹത്കൃത്യസദ്ഭിഃ.
കരോഷ്യംബ സർവാൻ സുരാണാം സമാനാൻ
നമസ്തേ വദാന്യേ കവേരസ്യ കന്യേ.
അവിദ്യാന്തകർത്രീ വിശുദ്ധപ്രദാത്രീ
സസ്യസ്യവൃദ്ധിം തഥാഽഽചാരശീലം.
ദദാസ്യംബ മുക്തിം വിധൂയ പ്രസക്തിം
നമസ്തേ വദാന്യേ കവേരസ്യ കന്യേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

17.0K

Comments Malayalam

7bmww
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |