കാശീ പഞ്ചകം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

മനോനിവൃത്തിഃ പരമോപശാന്തിഃ
സാ തീർഥവര്യാ മണികർണികാ ച.
ജ്ഞാനപ്രവാഹാ വിമലാദിഗംഗാ
സാ കാശികാഽഹം നിജബോധരൂപാ.
യസ്യാമിദം കല്പിതമിന്ദ്രജാലം
ചരാചരം ഭാതി മനോവിലാസം.
സച്ചിത്സുഖൈകാ പരമാത്മരൂപാ
സാ കാശികാഽഹം നിജബോധരൂപാ.
കോശേഷു പഞ്ചസ്വധിരാജമാനാ
ബുദ്ധിർഭവാനീ പ്രതിദേഹഗേഹം.
സാക്ഷീ ശിവഃ സർവഗതോഽന്തരാത്മാ
സാ കാശികാഽഹം നിജബോധരൂപാ.
കാശ്യാം ഹി കാശതേ കാശീ കാശീ സർവപ്രകാശികാ.
സാ കാശീ വിദിതാ യേന തേന പ്രാപ്താ ഹി കാശികാ.
കാശീക്ഷേത്രം ശരീരം ത്രിഭുവനജനനീ വ്യാപിനീ ജ്ഞാനഗംഗാ
ഭക്തിഃ ശ്രദ്ധാ ഗയേയം നിജഗുരുചരണധ്യാനയോഗഃ പ്രയാഗഃ.
വിശ്വേശോഽയം തുരീയം സകലജനമനഃസാക്ഷി-
ഭൂതോഽന്തരാത്മാ
ദേഹേ സർവം മദീയേ യദി വസതി പുനസ്തീർഥമന്യത്കിമസ്തി.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790