ಕಾವೇರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಥಂ ಸಹ್ಯಜನ್ಯೇ ಸುರಾಮೇ ಸಜನ್ಯೇ
ಪ್ರಸನ್ನೇ ವದಾನ್ಯಾ ಭವೇಯುರ್ವದಾನ್ಯೇ.
ಸಪಾಪಸ್ಯ ಮನ್ಯೇ ಗತಿಂಚಾಂಬ ಮಾನ್ಯೇ
ಕವೇರಸ್ಯ ಧನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ.
ಕೃಪಾಂಬೋಧಿಸಂಗೇ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾಂತರಂಗೇ
ಜಲಾಕ್ರಾಂತರಂಗೇ ಜವೋದ್ಯೋತರಂಗೇ.
ನಭಶ್ಚುಂಬಿವನ್ಯೇಭ- ಸಂಪದ್ವಿಮಾನ್ಯೇ
ನಮಸ್ತೇ ವದಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ.
ಸಮಾ ತೇ ನ ಲೋಕೇ ನದೀ ಹ್ಯತ್ರ ಲೋಕೇ
ಹತಾಶೇಷಶೋಕೇ ಲಸತ್ತಟ್ಯಶೋಕೇ.
ಪಿಬಂತೋಽಮ್ಬು ತೇ ಕೇ ರಮಂತೇ ನ ನಾಕೇ
ನಮಸ್ತೇ ವದಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ.
ಮಹಾಪಾಪಿಲೋಕಾನಪಿ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರಾನ್
ಮಹಾಪುಣ್ಯಕೃದ್ಭಿರ್ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಸದ್ಭಿಃ.
ಕರೋಷ್ಯಂಬ ಸರ್ವಾನ್ ಸುರಾಣಾಂ ಸಮಾನಾನ್
ನಮಸ್ತೇ ವದಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ.
ಅವಿದ್ಯಾಂತಕರ್ತ್ರೀ ವಿಶುದ್ಧಪ್ರದಾತ್ರೀ
ಸಸ್ಯಸ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ತಥಾಽಽಚಾರಶೀಲಂ.
ದದಾಸ್ಯಂಬ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೂಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಂ
ನಮಸ್ತೇ ವದಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |