ഗംഗാ സ്തോത്രം

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

Click here for audio

ദേവി സുരേശ്വരി ഭഗവതി ഗംഗേ
ത്രിഭുവനതാരിണി തരലതരംഗേ.
ശങ്കരമൗലിനിവാസിനി വിമലേ
മമ മതിരാസ്താം തവ പദകമലേ.
ഭാഗീരഥിസുഖദായിനി മാതഃ
തവ ജലമഹിമാ നിഗമേ ഖ്യാതഃ.
നാഹം ജാനേ തവ മഹിമാനം
ത്രാഹി കൃപാമയി മാമജ്ഞാനം.
ഹരിപദപാദ്യതരംഗിണി ഗംഗേ
ഹിമവിധുമുക്താധവലതരംഗേ.
ദൂരീകുരു മമ ദുഷ്കൃതിഭാരം
കുരു കൃപയാ ഭവസാഗരപാരം.
തവ ജലമമലം യേന നിപീതം
പരമപദം ഖലു തേന ഗൃഹീതം.
മാതർഗംഗേ ത്വയി യോ ഭക്തഃ
കില തം ദ്രഷ്ടും ന യമഃ ശക്തഃ.
പതിതോദ്ധാരിണി ജാഹ്നവി ഗംഗേ
ഖണ്ഡിതഗിരിവരമണ്ഡിതഭംഗേ.
ഭീഷ്മജനനി ഹേ മുനിവരകന്യേ
പതിതനിവാരിണി ത്രിഭുവനധന്യേ.
കല്പലതാമിവ ഫലദാം ലോകേ
പ്രണമതി യസ്ത്വാം ന പതതി ശോകേ.
പാരാവാരവിഹാരിണി ഗംഗേ
വിബുധവധൂകൃതതരലാപാംഗേ.
തവ ചേന്മാതഃ സ്രോതസ്നാതഃ
പുനരപി ജഠരേ സോഽപി ന ജാതഃ.
നരകനിവാരിണി ജാഹ്നവി ഗംഗേ
കലുഷവിനാശിനി മഹിമോത്തുംഗേ.
പരിലസദംഗേ പുണ്യതരംഗേ
ജയ ജയ ജാഹ്നവി കരുണാപാംഗേ.
ഇന്ദ്രമുകുടമണിരാജിതചരണേ
സുഖദേ ശുഭദേ സേവകചരണേ.
രോഗം ശോകം പാപം താപം
ഹര മേ ഭഗവതി കുമതികലാപം.
ത്രിഭുവനസാരേ വസുധാഹാരേ
ത്വമസി ഗതിർമമ ഖലു സംസാരേ.
അലകാനന്ദേ പരമാനന്ദേ
കുരു കരുണാമയി കാതരവന്ദ്യേ.
തവ തടനികടേ യസ്യ ഹി വാസഃ
ഖലു വൈകുണ്ഠേ തസ്യ നിവാസഃ.
വരമിഹ നീരേ കമഠോ മീനഃ
കിം വാ തീരേ സരടഃ ക്ഷീണഃ.
അഥവാ ഗവ്യൂതൗ ശ്വപചോ ദീന-
സ്തവ ന ഹി ദൂരേ നൃപതികുലീനഃ.
ഭോ ഭുവനേശ്വരി പുണ്യേ ധന്യേ
ദേവി ദ്രവമയി മുനിവരകന്യേ.
ഗംഗാസ്തവമിമമമലം നിത്യം
പഠതി നരോ യഃ സ ജയതി സത്യം.
യേഷാം ഹൃദയേ ഗംഗാ ഭക്തി-
സ്തേഷാം ഭവതി സദാ സുഖമുക്തിഃ.
മധുരമനോഹരപഞ്ഝടികാഭിഃ
പരമാനന്ദകലിതലലിതാഭിഃ.
ഗംഗാസ്തോത്രമിദം ഭവസാരം
വാഞ്ഛിതഫലദം വിദിതമുദാരം.
ശങ്കരസേവകശങ്കരരചിതം
പഠതി ച വിഷയീദമിതി സമാപ്തം.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2615078