സരസ്വതീ നദീ സ്തോത്രം

വാഗ്വാദിനീ പാപഹരാസി ഭേദചോദ്യാദികം മദ്ധര ദിവ്യമൂർതേ.
സുശർമദേ വന്ദ്യപദേഽസ്തുവിത്താദയാചതേഽഹോ മയി പുണ്യപുണ്യകീർതേ.
ദേവ്യൈ നമഃ കാലജിതേഽസ്തു മാത്രേഽയി സർവഭാഽസ്യഖിലാർഥദേ ത്വം.
വാസോഽത്ര തേ നഃ സ്ഥിതയേ ശിവായാ ത്രീശസ്യ പൂർണസ്യ കലാസി സാ ത്വം.
നന്ദപ്രദേ സത്യസുതേഽഭവാ യാ സൂക്ഷ്മാം ധിയം സമ്പ്രതി മേ വിധേഹി.
ദയസ്വ സാരസ്വജലാധിസേവി- നൃലോകപേരമ്മയി സന്നിധേഹി.
സത്യം സരസ്വത്യസി മോക്ഷസദ്മ താരിണ്യസി സ്വസ്യ ജനസ്യ ഭർമ.
രമ്യം ഹി തേ തീരമിദം ശിവാഹേ നാംഗീകരോതീഹ പതേത്സ മോഹേ.
സ്വഭൂതദേവാധിഹരേസ്മി വാ ഹ്യചേതാ അപി പ്രജ്ഞ ഉപാസനാത്തേ.
തീവ്രതൈർജേതുമശക്യമേവ തം നിശ്ചലം ചേത ഇദം കൃതം തേ.
വിചിത്രവാഗ്ഭിർജ്ഞ- ഗുരൂനസാധുതീർഥാശ്യയാം തത്ത്വത ഏവ ഗാതും.
രജസ്തനുർവാ ക്ഷമതേധ്യതീതാ സുകീർതിരായച്ഛതു മേ ധിയം സാ.
ചിത്രാംഗി വാജിന്യഘനാശിനീയമസൗ സുമൂർതിസ്തവ ചാമ്മയീഹ.
തമോഘഹം നീരമിദം യദാധീതീതിഘ്ന മേ കേഽപി ന തേ ത്യജന്തി.
സദ്യോഗിഭാവപ്രതിമം സുധാമ നാന്ദീമുഖം തുഷ്ടിദമേവ നാമ.
മന്ത്രോ വ്രതം തീർഥമിതോഽധികം ഹി യന്മേ മതം നാസ്ത്യത ഏവ പാഹി.
ത്രയീതപോയജ്ഞമുഖാ നിതാന്തം ജ്ഞം പാന്തി നാധിഘ്ന ഇമേഽജ്ഞമാര്യേ.
കസ്ത്വല്പസഞ്ജ്ഞം ഹി ദയേത യോ നോ ദയാർഹയാര്യോഝ്ഝിത ഈശവര്യേ.
സമസ്തദേ വർഷിനുതേ പ്രസീദ ധേഹ്യസ്യകേ വിശ്വഗതേ കരം തേ.
രക്ഷസ്വ സുഷ്ടുത്യുദിതേ പ്രമത്തഃ സത്യം ന വിശ്വാന്തര ഏവ മത്തഃ.
സ്വജ്ഞം ഹി മാം ധിക്കൃതമത്ര വിപ്രരത്നൈർവരം വിപ്രതരം വിധേഹി.
തീക്ഷ്ണദ്യുതേര്യാഽധിരുഗിഷ്ട- വാചോഽസ്വസ്ഥായ മേ രാത്വിതി തേ രിരീഹി.
സ്തോതും ന ചൈവ പ്രഭുരസ്മി വേദ തീർഥാധിപേ ജന്മഹരേ പ്രസീദ.
ത്രപൈവ യത്സുഷ്ടുതയേസ്ത്യപായാത് സാ ജാഡ്യഹാതിപ്രിയദാ വിപദ്ഭ്യഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |