സിന്ധു സ്തോത്രം

ഭാരതസ്ഥേ ദയാശീലേ ഹിമാലയമഹീധ്രജേ|
വേദവർണിതദിവ്യാംഗേ സിന്ധോ മാം പാഹി പാവനേ|
നമോ ദുഃഖാർതിഹാരിണ്യൈ സ്നാതപാപവിനാശിനി|
വന്ദ്യപാദേ നദീശ്രേഷ്ഠേ സിന്ധോ മാം പാഹി പാവനേ|
പുണ്യവർധിനി ദേവേശി സ്വർഗസൗഖ്യഫലപ്രദേ|
രത്നഗർഭേ സദാ ദേവി സിന്ധോ മാം പാഹി പാവനേ|
കലൗ മലൗഘസംഹാരേ പഞ്ചപാതകനാശിനി|
മുനിസ്നാതേ മഹേശാനി സിന്ധോ മാം പാഹി പാവനേ|
അഹോ തവ ജലം ദിവ്യമമൃതേന സമം ശുഭേ|
തസ്മിൻ സ്നാതാൻ സുരൈസ്തുല്യാൻ പാഹി സിന്ധോ ജനാൻ സദാ|
സിന്ധുനദ്യാഃ സ്തുതിം ചൈനാം യോ നരോ വിധിവത് പഠേത്|
സിന്ധുസ്നാനഫലം പ്രാപ്നോത്യായുരാരോഗ്യമേവ ച|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |