യമുനാ അമൃത ലഹരീ സ്തോത്രം

മാതഃ പാതകപാതകാരിണി തവ പ്രാതഃ പ്രയാതസ്തടം
യഃ കാലിന്ദി മഹേന്ദ്രനീലപടലസ്നിഗ്ധാം തനും വീക്ഷതേ.
തസ്യാരോഹതി കിം ന ധന്യജനുഷഃ സ്വാന്തം നിതാന്തോല്ലസ-
ന്നീലാംഭോധരവൃന്ദവന്ദിതരുചിർദേവോ രമാവല്ലഭഃ.
നിത്യം പാതകഭംഗമംഗലജുഷാം ശ്രീകണ്ഠകണ്ഠത്വിഷാം
തോയാനാം യമുനേ തവ സ്തവവിധൗ കോ യാതി വാചാലതാം.
യേഷു ദ്രാഗ്വിനിമജ്ജ്യ സജ്ജതിതരാം രംഭാകരാംഭോരുഹ-
സ്ഫൂർജച്ചാമരവീജിതാമരപദം ജേതും വരാകോ നരഃ.
ദാനാന്ധീകൃതഗന്ധസിന്ധുരഘടാഗണ്ഡപ്രണാലീമില-
ദ്ഭൃംഗാലീമുഖരീകൃതായ നൃപതിദ്വാരായ ബദ്ധോഽഞ്ജലിഃ.
ത്വത്കൂലേ ഫലമൂലശാലിനി മമ ശ്ലാഘ്യാമുരീകുർവതോ
വൃത്തിം ഹന്ത മുനേഃ പ്രയാന്തു യമുനേ വീതജ്വരാ വാസരാഃ.
അന്തർമൗക്തികപുഞ്ജമഞ്ജിമ ബഹിഃ സ്നിഗ്ധേന്ദ്രനീലപ്രഭം
മാതർമേ മുദമാതനോതു കരുണാവത്യാ ഭവത്യാഃ പയഃ.
യദ്രൂപദ്വയധാരണാദിവ നൃണാമാ ചൂഡമാമജ്ജതാം
തത്കാലം തനുതേതരാം ഹരിഹരാകാരാമുദാരാം തനും.
താവത്പാപകദംബഡംബരമിദം താവത്കൃതാന്താദ്ഭയം
താവന്മാനസപദ്മസദ്മനി ഭവഭ്രാന്തേർമഹാനുത്സവഃ.
യാവല്ലോചനയോഃ പ്രയാതി ന മനാഗംഭോജിനീബന്ധുജേ
നൃത്യത്തുംഗതരംഗഭംഗിരുചിരോ വാരാം പ്രവാഹസ്തവ.
കാലിന്ദീതി കദാപി കൗതുകവശാത്ത്വന്നാമവർണാനിമാ-
ന്വ്യസ്താനാലപതാം നൃണാം യദി കരേ ഖേലന്തി സംസിദ്ധയഃ.
അന്തർധ്വാന്തകുലാന്തകാരിണി തവ ക്ഷിപ്താഭൃതേ വാരിണി
സ്നാതാനാം പുനരന്വഹം സ മഹിമാ കേനാധുനാ വർണ്യതേ.
സ്വർണസ്തേയപരാനപേയരസികാൻപാന്ഥഃകണാസ്തേ യദി
ബ്രഹ്മഘ്നാൻഗുരുതല്പഗാനപി പരിത്രാതും ഗൃഹീതവ്രതാഃ.
പ്രായശ്ചിത്തകുലൈരലം തദധുനാ മാതഃ പരേതാധിപ-
പ്രൗഢാഹങ്കൃതിഹാരിഹുങ്കൃതിമുചാമഗ്രേ തവ സ്രോതസാം.
പായം പായമപായഹാരി ജാന്നി സ്വാദു ത്വദീയം പയോ
നായം നായമനായനീമകൃതിനാം മൂർതിം ദൃശോഃ കൈശവീം.
സ്മാരം സ്മാരമപാരപുണ്യവിഭവം കൃഷ്ണേതി വർണദ്വയം
ചാരം ചാരമിതസ്തതസ്തവ തടേ മുക്തോ ഭവേയം കദാ.
മാതർവാരിണി പാപഹാരിണി തവ പ്രാണപ്രയാണോത്സവം
സമ്പ്രാപ്തേന കൃതാം നരേണ സഹതേഽവജ്ഞാം കൃതാന്തോഽപി യത്.
യദ്വാ മണ്ഡലഭേദനാദുദയിനീശ്ചണ്ഡദ്യുതിർവേദനാ-
ശ്ചിത്രം തത്ര കിമപ്രമേയമഹിമാ പ്രേമാ യദൗത്പത്തികഃ.
സഞ്ജ്ഞാകാന്തസുതേ കൃതാന്തഭഗിനി ശ്രീകൃഷ്ണനിത്യപ്രിയേ
പാപോന്മൂലിനി പുണ്യധാത്രി യമുനേ കാലിന്ദി തുഭ്യം നമഃ.
ഏവം സ്നാനവിധൗ പഠന്തി ഖലു യേ നിത്യം ഗൃഹീതവ്രതാ-
സ്താനാമന്ത്രിതസംഖ്യജന്മജനിതം പാപം ക്ഷണാദുജ്ഝതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

47.5K

Comments Malayalam

hjdsy
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |