శారదా వర్ణన స్తోత్రం

అర్కకోటి-

 

 

ప్రతాపాన్వితామంబికాం
ఆదిమధ్యావసానేషు సంకీర్తితాం.
ఇష్టసిద్ధిప్రదా-
మిందుపూర్ణాననాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
వర్ణమాతృస్వరూపాం వికారాదృతాం
వామనేత్రాం వసిష్ఠాదిసంవనదితాం.
పూతచిత్తాం పరాం భూతభూతిప్రదాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
పాపసమ్మర్దినీం పుణ్యసంవర్ద్ధినీం
దాతృధాతృప్రకామాం విధాత్రీం వరాం.
చిత్రవర్ణాం విశాలాం విదోషాపహాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
చంపకాశోక-
పున్నాగమందారకైః
అర్కమల్లీ-
సుమైర్మాలతీశాల్మలైః.
పూజితాం పద్మజాం పార్థివప్రేరకాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
మౌక్తికైరింద్రనీలైః సుగారుత్మతైః
యుక్తముఖ్యాంగభూషాం యశోవర్ధినీం.
సత్యతత్త్వప్రియాం శాంతచిత్తాం సురాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
స్వర్ణనీహారరూప్యాగ్ర-
వజ్రప్రభైః
సర్వహారైః కలాపైర్గలే మండితాం.
సిద్ధిబుద్ధిప్రదా-
మృద్ధియుక్త్యావహాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
సింధుకావేరికా-
నర్మదాసజ్జలైః
సిక్తపాదౌ సుతప్తే భువి స్థాపితాం.
చర్వితాశేషగర్వాం శరణ్యాగ్రగాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
శూరముఖ్యైః సదా సేవితాం సత్తమాం
దేశికాం యంత్రముఖ్యావృతాం దేవికాం.
సర్వమాంగల్యయుక్తేశ్వరీం శైలజాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
శారదాం సర్వదా యో భజేద్ భక్తిమాన్
సుప్రసన్నా సదా సారదా తస్య వై.
యచ్ఛతి స్వం బలం రాజ్యమిష్టం సుఖం
మానవృద్ధిం ముదా హ్యాయుషం పూర్ణకం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

96.3K

Comments

rctkG
Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Thank u -User_se89xj

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Extraordinary! -User_se921z

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |