శారదా వర్ణన స్తోత్రం

ప్రతాపాన్వితామంబికాం ఆదిమధ్యావసానేషు సంకీర్తితాం. ఇష్టసిద్ధిప్రదా- మిందుపూర్ణాననాం సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం. వర్ణమాతృస్వరూపాం వికారాదృతాం వామనేత్రాం వసిష్ఠాదిసంవనదితాం. పూతచిత్తాం పరాం భూతభూతిప్రదాం


అర్కకోటి-

 

 

ప్రతాపాన్వితామంబికాం
ఆదిమధ్యావసానేషు సంకీర్తితాం.
ఇష్టసిద్ధిప్రదా-
మిందుపూర్ణాననాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
వర్ణమాతృస్వరూపాం వికారాదృతాం
వామనేత్రాం వసిష్ఠాదిసంవనదితాం.
పూతచిత్తాం పరాం భూతభూతిప్రదాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
పాపసమ్మర్దినీం పుణ్యసంవర్ద్ధినీం
దాతృధాతృప్రకామాం విధాత్రీం వరాం.
చిత్రవర్ణాం విశాలాం విదోషాపహాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
చంపకాశోక-
పున్నాగమందారకైః
అర్కమల్లీ-
సుమైర్మాలతీశాల్మలైః.
పూజితాం పద్మజాం పార్థివప్రేరకాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
మౌక్తికైరింద్రనీలైః సుగారుత్మతైః
యుక్తముఖ్యాంగభూషాం యశోవర్ధినీం.
సత్యతత్త్వప్రియాం శాంతచిత్తాం సురాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
స్వర్ణనీహారరూప్యాగ్ర-
వజ్రప్రభైః
సర్వహారైః కలాపైర్గలే మండితాం.
సిద్ధిబుద్ధిప్రదా-
మృద్ధియుక్త్యావహాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
సింధుకావేరికా-
నర్మదాసజ్జలైః
సిక్తపాదౌ సుతప్తే భువి స్థాపితాం.
చర్వితాశేషగర్వాం శరణ్యాగ్రగాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
శూరముఖ్యైః సదా సేవితాం సత్తమాం
దేశికాం యంత్రముఖ్యావృతాం దేవికాం.
సర్వమాంగల్యయుక్తేశ్వరీం శైలజాం
సారదాం సర్వదాఽహం భజే శారదాం.
శారదాం సర్వదా యో భజేద్ భక్తిమాన్
సుప్రసన్నా సదా సారదా తస్య వై.
యచ్ఛతి స్వం బలం రాజ్యమిష్టం సుఖం
మానవృద్ధిం ముదా హ్యాయుషం పూర్ణకం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గురు ప్రార్థనా

గురు ప్రార్థనా

ఆబాల్యాత్ కిల సంప్రదాయవిధురే వైదేశికేఽధ్వన్యహం సంభ్రమ్యాద్య విమూఢధీః పునరపి స్వాచారమార్గే రతః. కృత్యాకృత్యవివేక- శూన్యహృదయస్త్వత్పాదమూలం శ్రయే శ్రీమన్ లోకగురో మదీయమనసః సౌఖ్యోపదేశం కురు. ఆత్మానం యది చేన్న వేత్సి సుకృతప్రాప్తే నరత్వే సతి నూనం తే మహతీ వినష్ట

Click here to know more..

సింధు స్తోత్రం

సింధు స్తోత్రం

భారతస్థే దయాశీలే హిమాలయమహీధ్రజే| వేదవర్ణితదివ్యాంగే సింధో మాం పాహి పావనే| నమో దుఃఖార్తిహారిణ్యై స్నాతపాపవినాశిని| వంద్యపాదే నదీశ్రేష్ఠే సింధో మాం పాహి పావనే| పుణ్యవర్ధిని దేవేశి స్వర్గసౌఖ్యఫలప్రదే| రత్నగర్భే సదా దేవి సింధో మాం పాహి పావనే| కలౌ మలౌఘసంహారే ప

Click here to know more..

ప్రజాదరణ కోరుతూ ప్రార్థన-2

ప్రజాదరణ కోరుతూ ప్రార్థన-2

ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వముఖరాజి సర్వముఖరంజిని సర్వరాజవశంకరి సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వసత్త్వవశంకరి సర్వల

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |