భారతీ స్తోత్రం

సౌందర్యమాధుర్యసుధా- సముద్రవినిద్రపద్మాసన- సన్నివిష్టాం.
చంచద్విపంచీకలనాదముగ్ధాం శుద్ధాం దధేఽన్తర్విసరత్సుగంధాం.
శ్రుతిఃస్మృతిస్తత్పద- పద్మగంధిప్రభామయం వాఙ్మయమస్తపారం.
యత్కోణకోణాభినివిష్టమిష్టం తామంబికాం సర్వసితాం శ్రితాః స్మః.
న కాందిశీకం రవితోఽతివేలం తం కౌశికం సంస్పృహయే నిశాతం.
సావిత్రసారస్వతధామపశ్యం శస్యం తపోబ్రాహ్మణమాద్రియే తం.
శ్రీశారదాం ప్రార్థితసిద్ధవిద్యాం శ్రీశారదాంభోజసగోత్రనేత్రాం.
శ్రీశారదాంభోజనివీజ్యమానాం శ్రీశారదాంకానుజనిం భజామి.
చక్రాంగరాజాంచితపాదపద్మా పద్మాలయాఽభ్యర్థితసుస్మితశ్రీః.
స్మితశ్రియా వర్షితసర్వకామా వామా విధేః పూరయతాం ప్రియం నః.
బాహో రమాయాః కిల కౌశికోఽసౌ హంసో భవత్యాః ప్రథితో వివిక్తః.
జగద్విధాతుర్మహిషి త్వమస్మాన్ విధేహి సభ్యాన్నహి మాతరిభ్యాన్.
స్వచ్ఛవ్రతః స్వచ్ఛచరిత్రచుంచుః
స్వచ్ఛాంతరః స్వచ్ఛసమస్తవృత్తిః.
స్వచ్ఛం భవత్యాః ప్రపదం ప్రపన్నః
స్వచ్ఛే త్వయి బ్రహ్మణి జాతు యాతు.
రవీందువహ్నిద్యుతికోటిదీప్రం సింహాసనం సంతతవాద్యగానం.
విదీపయన్మాతృకధామ యామః కారుణ్యపూర్ణామృతవారివాహం.
శుభ్రాం శుభ్రసరోజముగ్ధవదనాం శుభ్రాంబరాలంకృతాం
శుభ్రాంగీం శుభశుభ్రహాస్యవిశదాం శుభ్రస్రగాశోభినీం.
శుభ్రోద్దామల- లామధామమహిమాం శుభ్రాంతరంగాగతాం
శుభ్రాభాం భయహారిభావభరితాం శ్రీభారతీం భావయే.
ముక్తాలంకృత- కుంతలాంతసరణిం రత్నాలిహారావలిం
కాంజీకాంత- వలగ్నలగ్నవలయాం వజ్రాంగులీయాంగులిం.
లీలాచంచలలోచనాంచల- చలల్లోకేశలోలాలకాం
కల్యామాకలయేఽతి- వేలమతులాం విత్కల్పవల్లీకలాం.
ప్రయతో ధారయేద్ యస్తు సారస్వతమిమం స్తవం.
సారస్వతం తస్య మహః ప్రత్యక్షమచిరాద్ భవేత్.
వాగ్బీజసంపుటం స్తోత్రం జగన్మాతుః ప్రసాదజం.
ప్రత్యహం యో జపన్ మర్త్యః ప్రాప్నుయాద్ బుద్ధివైభవం.
సూర్యగ్రహే ప్రజపితః స్తవః సిద్ధికరః పరః.
వారాణస్యాం పుణ్యతీర్థే సద్యో వాంఛితదాయకః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.5K
1.2K

Comments Telugu

zGhc8
సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |