శారదా మహిమ్న స్తోత్రం

శృంగాద్రివాసాయ విధిప్రియాయ కారుణ్యవారాంబుధయే నతాయ.
విజ్ఞానదాయాఖిలభోగదాయ శ్రీశారదాఖ్యాయ నమో మహిమ్నే.
తుంగాతటావాసకృతాదరాయ భృంగాలివిద్వేషికచోజ్జ్వలాయ.
అంగాధరీభూతమనోజ్ఞహేమ్నే శృంగారసీమ్నేఽస్తు నమో మహిమ్నే.
వీణాలసత్పాణిసరోరుహాయ శోణాధరాయాఖిలభాగ్యదాయ.
కాణాదశాస్త్రప్రముఖేషు చండప్రజ్ఞాప్రదాయాస్తు నమో మహిమ్నే.
చంద్రప్రభాయేశసహోదరాయ చంద్రార్భకాలంకృతమస్తకాయ.
ఇంద్రాదిదేవోత్తమపూజితాయ కారుణ్యసాంద్రాయ నమో మహిమ్నే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.2K

Comments Telugu

3ia3k

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |