దయాకర సరస్వతీ స్తోత్రం

అరవిందగంధివదనాం శ్రుతిప్రియాం
సకలాగమాంశకరపుస్తకాన్వితాం.
రమణీయశుభ్రవసనాం సురాగ్రజాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
సరసీరుహాసనగతాం విధిప్రియాం
జగతీపురస్య జననీం వరప్రదాం.
సులభాం నితాంతమృదుమంజుభాషిణీం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
పరమేశ్వరీం విధినుతాం సనాతనీం
భయదోషకల్మషమదార్తిహారిణీం.
సమకామదాం మునిమనోగృహస్థితాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
సుజనైకవందితమనోజ్ఞవిగ్రహాం
సదయాం సహస్రరరవితుల్యశోభితాం.
జననందినీం నతమునీంద్రపుష్కరాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |