దయాకర సరస్వతీ స్తోత్రం

అరవిందగంధివదనాం శ్రుతిప్రియాం
సకలాగమాంశకరపుస్తకాన్వితాం.
రమణీయశుభ్రవసనాం సురాగ్రజాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
సరసీరుహాసనగతాం విధిప్రియాం
జగతీపురస్య జననీం వరప్రదాం.
సులభాం నితాంతమృదుమంజుభాషిణీం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
పరమేశ్వరీం విధినుతాం సనాతనీం
భయదోషకల్మషమదార్తిహారిణీం.
సమకామదాం మునిమనోగృహస్థితాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.
సుజనైకవందితమనోజ్ఞవిగ్రహాం
సదయాం సహస్రరరవితుల్యశోభితాం.
జననందినీం నతమునీంద్రపుష్కరాం
విమలాం దయాకరసరస్వతీం భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గణేశ గకార సహస్రనామ స్తోత్రం

గణేశ గకార సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీగణపతిగకారాదిసహస్రనామమాలామంత్రస్య . దుర్వాసా ఋషిః . అనుష్టుప్ ఛందః . శ్రీగణపతిర్దేవతా . గం బీజం . స్వాహా శక్తిః . గ్లౌం కీలకం . శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే శ్రవణే చ వినియోగః .. ఓం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః . శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః .

Click here to know more..

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ఆదిత్యః ప్రథమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః. తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్థం తు ప్రభాకరః. పంచమం తు సహస్రాంశుః షష్ఠం త్రైలోక్యలోచనః. సప్తమం హరిదశ్వశ్చ హ్యష్టమం చ విభావసుః. దినేశో నవమం ప్రోక్తో దశమం ద్వాదశాత్మకః. ఏకాదశం త్రయీమూర్తిర్ద్వాదశం సూర్య ఏవ చ.

Click here to know more..

చందమామ - February - 1963

చందమామ - February - 1963

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |