శారదా స్తోత్రం

Other languages: KannadaEnglishHindiTamilMalayalam

Click here for audio

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని.
త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దహి మే.
యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా.
భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ.
నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలాం.
భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీం.
భద్రకాల్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః.
వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ.
బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ.
సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః.
యయా వినా జగత్ సర్వం శశ్వజ్జీవన్మృతం భవేత్.
జ్ఞానాధిదేవీ యా తస్యై సరస్వత్యై నమో నమః.
యయా వినా జగత్ సర్వం మూకమున్మత్తవత్ సదా.
యా దేవీ వాగధిష్ఠాత్రీ తస్యై వాణ్యై నమో నమః.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2615078