శారదా స్తోత్రం

 

Video - Sharada Stotram 

 

Sharada Stotram

 

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని.
త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దహి మే.
యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా.
భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ.
నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలాం.
భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీం.
భద్రకాల్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః.
వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ.
బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ.
సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః.
యయా వినా జగత్ సర్వం శశ్వజ్జీవన్మృతం భవేత్.
జ్ఞానాధిదేవీ యా తస్యై సరస్వత్యై నమో నమః.
యయా వినా జగత్ సర్వం మూకమున్మత్తవత్ సదా.
యా దేవీ వాగధిష్ఠాత్రీ తస్యై వాణ్యై నమో నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ఋణహర గణేశ స్తోత్రం

ఋణహర గణేశ స్తోత్రం

ఓం సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదలే నివిష్టం। బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం॥ సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజితః ఫలసిద్ధయే। సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥ త్రిపురస్య వధాత్ పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః। సదైవ పార్వతీపుత

Click here to know more..

రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రం

రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రం

యా త్రైలోక్యకుటుంబికా వరసుధాధారాభి- సంతర్పిణీ భూమ్యాదీంద్రియ- చిత్తచేతనపరా సంవిన్మయీ శాశ్వతీ. బ్రహ్మేంద్రాచ్యుత- వందితేశమహిషీ విజ్ఞానదాత్రీ సతాం తాం వందే హృదయత్రికోణనిలయాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీం. యాం విద్యేతి వదంతి శుద్ధమతయో వాచాం పరాం దేవతాం షట్చక్రాంతనివాసిన

Click here to know more..

ప్రేమలో విజయం కోసం కామదేవ్ మంత్రం

ప్రేమలో విజయం కోసం కామదేవ్ మంత్రం

కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాత్

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |