వరుణసూక్తం

ఉదు॑త్త॒మం వ॑రుణ॒పాశ॑మ॒స్మదవా॑ధ॒మం విమ॑ధ్య॒మꣳ శ్ర॑థాయ . అథా॑ వ॒యమా॑దిత్యవ్ర॒తే తవానా॑గసో॒ అది॑తయే స్యామ . అస్త॑భ్నా॒ద్॒ ద్యామృ॑ష॒భో అం॒తరి॑క్ష॒మమి॑మీత వరి॒మాణం॑ పృథి॒వ్యా ఆసీ॑ద॒ద్విశ్వా॒ భువ॑నాని స॒మ్రాడ్వి....

ఉదు॑త్త॒మం వ॑రుణ॒పాశ॑మ॒స్మదవా॑ధ॒మం విమ॑ధ్య॒మꣳ శ్ర॑థాయ .
అథా॑ వ॒యమా॑దిత్యవ్ర॒తే తవానా॑గసో॒ అది॑తయే స్యామ .
అస్త॑భ్నా॒ద్॒ ద్యామృ॑ష॒భో అం॒తరి॑క్ష॒మమి॑మీత వరి॒మాణం॑ పృథి॒వ్యా
ఆసీ॑ద॒ద్విశ్వా॒ భువ॑నాని స॒మ్రాడ్విశ్వేత్తని॒ వరు॑ణస్య వ్ర॒తాని॑ .
యత్కించే॒దం వ॑రుణ॒దైవ్యై॒ జనే॑ఽభిద్రో॒హం మ॑ను॒ష్యా᳚శ్చరామసి .
అచి॑త్తీయత్తవ॒ ధర్మా॑ యుయోపి॒మ మా న॒స్తస్మా॒దేన॑సో దేవ రీరిషః ..
కి॒త॒వాసో॒ యద్రి॑రి॒పుర్న దీ॒వి యద్వా॑ఘా స॒త్యము॒తయన్న వి॒ద్మ .
సర్వా॒ తా విష్య॑ శిథి॒రేవ॑ దే॒వథా॑ తే స్యామ వరుణప్రి॒యాసః॑ ..
అవ॑ తే॒ హేడో॑ వరుణ॒ నమో॑భి॒రవ॑య॒జ్ఞేభి॑రీమహే హ॒విర్భిః॑ .
క్షయ॑న్న॒స్మభ్య॑మసురప్రచేతో॒ రాజ॒న్నేనాꣳ॑సిశిశ్రథః కృ॒తాని॑ ..
తత్వా॑యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒స్తదాశా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ .
అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ధ్యురు॑శꣳస॒ మా న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |