சரஸ்வதி நதீ ஸ்தோத்திரம்

வாக்வாதினீ பாபஹராஸி பேதசோத்யாதிகம் மத்தர திவ்யமூர்தே.
ஸுஶர்மதே வந்த்யபதே(அ)ஸ்து- வித்தாதயாசதே(அ)ஹோ மயி புண்யபுண்யகீர்தே.
தேவ்யை நம꞉ காலஜிதே(அ)ஸ்து மாத்ரே(அ)யி ஸர்வபா(அ)ஸ்யகிலார்ததே த்வம்.
வாஸோ(அ)த்ர தே ந꞉ ஸ்திதயே ஶிவாயா த்ரீஶஸ்ய பூர்ணஸ்ய கலாஸி ஸா த்வம்.
நந்தப்ரதே ஸத்யஸுதே(அ)பவா யா ஸூக்ஷ்மாம் தியம் ஸம்ப்ரதி மே விதேஹி.
தயஸ்வ ஸாரஸ்வஜலாதிஸேவி- ந்ருலோகபேரம்மயி ஸந்நிதேஹி.
ஸத்யம் ஸரஸ்வத்யஸி மோக்ஷஸத்ம தாரிண்யஸி ஸ்வஸ்ய ஜனஸ்ய பர்ம.
ரம்யம் ஹி தே தீரமிதம் ஶிவாஹே நாங்கீகரோதீஹ பதேத்ஸ மோஹே.
ஸ்வபூததேவாதிஹரேஸ்மி வா ஹ்யசேதா அபி ப்ரஜ்ஞ உபாஸனாத்தே.
தீவ்ரதைர்ஜேதுமஶக்யமேவ தம் நிஶ்சலம் சேத இதம் க்ருதம் தே.
விசித்ரவாக்பிர்ஜ்ஞ- குரூனஸாதுதீர்தாஶ்யயாம் தத்த்வத ஏவ காதும்.
ரஜஸ்தனுர்வா க்ஷமதேத்யதீதா ஸுகீர்திராயச்சது மே தியம் ஸா.
சித்ராங்கி வாஜின்யகநாஶினீயமஸௌ ஸுமூர்திஸ்தவ சாம்மயீஹ.
தமோகஹம் நீரமிதம் யதாதீதீதிக்ன மே கே(அ)பி ந தே த்யஜந்தி.
ஸத்யோகிபாவப்ரதிமம் ஸுதாம நாந்தீமுகம் துஷ்டிதமேவ நாம.
மந்த்ரோ வ்ரதம் தீர்தமிதோ(அ)திகம் ஹி யன்மே மதம் நாஸ்த்யத ஏவ பாஹி.
த்ரயீதபோயஜ்ஞமுகா நிதாந்தம் ஜ்ஞம் பாந்தி நாதிக்ன இமே(அ)ஜ்ஞமார்யே.
கஸ்த்வல்பஸஞ்ஜ்ஞம் ஹி தயேத யோ நோ தயார்ஹயார்யோஜ்ஜித ஈஶவர்யே.
ஸமஸ்ததே வர்ஷினுதே ப்ரஸீத தேஹ்யஸ்யகே விஶ்வகதே கரம் தே.
ரக்ஷஸ்வ ஸுஷ்டுத்யுதிதே ப்ரமத்த꞉ ஸத்யம் ந விஶ்வாந்தர ஏவ மத்த꞉.
ஸ்வஜ்ஞம் ஹி மாம் திக்க்ருதமத்ர விப்ரரத்னைர்வரம் விப்ரதரம் விதேஹி.
தீக்ஷ்ணத்யுதேர்யா(அ)திருகிஷ்ட- வாசோ(அ)ஸ்வஸ்தாய மே ராத்விதி தே ரிரீஹி.
ஸ்தோதும் ந சைவ ப்ரபுரஸ்மி வேத தீர்தாதிபே ஜன்மஹரே ப்ரஸீத.
த்ரபைவ யத்ஸுஷ்டுதயேஸ்த்யபாயாத் ஸா ஜாட்யஹாதிப்ரியதா விபத்ப்ய꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |