Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 7

44.8K

Comments

t7esq
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നതിന് ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായിക്കും 🙏🙏 -.പ്രജീഷ്

Read more comments

Knowledge Bank

ഋഷിയും മുനിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

പരമസത്യമായ മന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടവരാണ് ഋഷിമാര്‍. അവര്‍ വഴിയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടത്. മനനം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവരെയാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. മുനിമാര്‍ക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനവും വാക്കുകള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരിക്കും

എന്താണ് ദക്ഷിണ?

പുരോഹിതൻ, അധ്യാപകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നിവർക്ക് ആദരവിൻ്റെയും നന്ദിയുടെയും അടയാളമായി നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത സമ്മാനമാണ് ദക്ഷിണ. ദക്ഷിണ പണമോ വസ്ത്രമോ വസ്തുക്കളോ ആകാം. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആളുകൾ സ്വമേധയാ ദക്ഷിണ നൽകുന്നു. ആ ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

Quiz

ഒരു മാസത്തില്‍ എത്ര പക്കങ്ങളാണുള്ളത് ?

ഓം ഋഷിരുവാച . ആജ്ഞപ്താസ്തേ തതോ ദൈത്യാശ്ചണ്ഡമുണ്ഡപുരോഗമാഃ . ചതുരംഗബലോപേതാ യയുരഭ്യുദ്യതായുധാഃ . ദദൃശുസ്തേ തതോ ദേവീമീഷദ്ധാസാം വ്യവസ്ഥിതാം . സിംഹസ്യോപരി ശൈലേന്ദ്രശൃംഗേ മഹതി കാഞ്ചനേ . തേ ദൃഷ്ട്വാ താം സമാദാതുമുദ്യ....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ആജ്ഞപ്താസ്തേ തതോ ദൈത്യാശ്ചണ്ഡമുണ്ഡപുരോഗമാഃ .
ചതുരംഗബലോപേതാ യയുരഭ്യുദ്യതായുധാഃ .
ദദൃശുസ്തേ തതോ ദേവീമീഷദ്ധാസാം വ്യവസ്ഥിതാം .
സിംഹസ്യോപരി ശൈലേന്ദ്രശൃംഗേ മഹതി കാഞ്ചനേ .
തേ ദൃഷ്ട്വാ താം സമാദാതുമുദ്യമം ചക്രുരുദ്യതാഃ .
ആകൃഷ്ടചാപാസിധരാസ്തഥാന്യേ തത്സമീപഗാഃ .
തതഃ കോപം ചകാരോച്ചൈരംബികാ താനരീൻപ്രതി .
കോപേന ചാസ്യാ വദനം മഷീവർണമഭൂത്തദാ .
ഭ്രുകുടീകുടിലാത്തസ്യാ ലലാടഫലകാദ്ദ്രുതം .
കാലീ കരാലവദനാ വിനിഷ്ക്രാന്താസിപാശിനീ .
വിചിത്രഖട്വാംഗധരാ നരമാലാവിഭൂഷണാ .
ദ്വീപിചർമപരീധാനാ ശുഷ്കമാംസാതിഭൈരവാ .
അതിവിസ്താരവദനാ ജിഹ്വാലലനഭീഷണാ .
നിമഗ്നാരക്തനയനാ നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ .
സാ വേഗേനാഭിപതിതാ ഘാതയന്തീ മഹാസുരാൻ .
സൈന്യേ തത്ര സുരാരീണാമഭക്ഷയത തദ്ബലം .
പാർഷ്ണിഗ്രാഹാങ്കുശഗ്രാഹയോധഘണ്ടാസമന്വിതാൻ .
സമാദായൈകഹസ്തേന മുഖേ ചിക്ഷേപ വാരണാൻ .
തഥൈവ യോധം തുരഗൈ രഥം സാരഥിനാ സഹ .
നിക്ഷിപ്യ വക്ത്രേ ദശനൈശ്ചർവയന്ത്യതിഭൈരവം .
ഏകം ജഗ്രാഹ കേശേഷു ഗ്രീവായാമഥ ചാപരം .
പാദേനാക്രമ്യ ചൈവാന്യമുരസാന്യമപോഥയത് .
തൈർമുക്താനി ച ശസ്ത്രാണി മഹാസ്ത്രാണി തഥാസുരൈഃ .
മുഖേന ജഗ്രാഹ രുഷാ ദശനൈർമഥിതാന്യപി .
ബലിനാം തദ്ബലം സർവമസുരാണാം ദുരാത്മനാം .
മമർദാഭക്ഷയച്ചാന്യാനന്യാംശ്ചാതാഡയത്തദാ .
അസിനാ നിഹതാഃ കേചിത്കേചിത്ഖട്വാംഗതാഡിതാഃ .
ജഗ്മുർവിനാശമസുരാ ദന്താഗ്രാഭിഹതാസ്തഥാ .
ക്ഷണേന തദ്ബലം സർവമസുരാണാം നിപാതിതം .
ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡോഽഭിദുദ്രാവ താം കാലീമതിഭീഷണാം .
ശരവർഷൈർമഹാഭീമൈർഭീമാക്ഷീം താം മഹാസുരഃ .
ഛാദയാമാസ ചക്രൈശ്ച മുണ്ഡഃ ക്ഷിപ്തൈഃ സഹസ്രശഃ .
താനി ചക്രാണ്യനേകാനി വിശമാനാനി തന്മുഖം .
ബഭുര്യഥാർകബിംബാനി സുബഹൂനി ഘനോദരം .
തതോ ജഹാസാതിരുഷാ ഭീമം ഭൈരവനാദിനീ .
കാലീ കരാലവദനാ ദുർദർശദശനോജ്ജ്വലാ .
ഉത്ഥായ ച മഹാസിംഹം ദേവീ ചണ്ഡമധാവത .
ഗൃഹീത്വാ ചാസ്യ കേശേഷു ശിരസ്തേനാസിനാച്ഛിനത് .
അഥ മുണ്ഡോഽഭ്യധാവത്താം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതം .
തമപ്യപാതയദ്ഭൂമൗ സാ ഖഡ്ഗാഭിഹതം രുഷാ .
ഹതശേഷം തതഃ സൈന്യം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതം .
മുണ്ഡം ച സുമഹാവീര്യം ദിശോ ഭേജേ ഭയാതുരം .
ശിരശ്ചണ്ഡസ്യ കാലീ ച ഗൃഹീത്വാ മുണ്ഡമേവ ച .
പ്രാഹ പ്രചണ്ഡാട്ടഹാസമിശ്രമഭ്യേത്യ ചണ്ഡികാം .
മയാ തവാത്രോപഹൃതൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാപശൂ .
യുദ്ധയജ്ഞേ സ്വയം ശുംഭം നിശുംഭം ച ഹനിഷ്യസി .
ഋഷിരുവാച .
താവാനീതൗ തതോ ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ .
ഉവാച കാലീം കല്യാണീ ലലിതം ചണ്ഡികാ വചഃ .
യസ്മാച്ചണ്ഡം ച മുണ്ഡം ച ഗൃഹീത്വാ ത്വമുപാഗതാ .
ചാമുണ്ഡേതി തതോ ലോകേ ഖ്യാതാ ദേവീ ഭവിഷ്യസി .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ സപ്തമഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |