ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 7

ഓം ഋഷിരുവാച . ആജ്ഞപ്താസ്തേ തതോ ദൈത്യാശ്ചണ്ഡമുണ്ഡപുരോഗമാഃ . ചതുരംഗബലോപേതാ യയുരഭ്യുദ്യതായുധാഃ . ദദൃശുസ്തേ തതോ ദേവീമീഷദ്ധാസാം വ്യവസ്ഥിതാം . സിംഹസ്യോപരി ശൈലേന്ദ്രശൃംഗേ മഹതി കാഞ്ചനേ . തേ ദൃഷ്ട്വാ താം സമാദാതുമുദ്യ....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ആജ്ഞപ്താസ്തേ തതോ ദൈത്യാശ്ചണ്ഡമുണ്ഡപുരോഗമാഃ .
ചതുരംഗബലോപേതാ യയുരഭ്യുദ്യതായുധാഃ .
ദദൃശുസ്തേ തതോ ദേവീമീഷദ്ധാസാം വ്യവസ്ഥിതാം .
സിംഹസ്യോപരി ശൈലേന്ദ്രശൃംഗേ മഹതി കാഞ്ചനേ .
തേ ദൃഷ്ട്വാ താം സമാദാതുമുദ്യമം ചക്രുരുദ്യതാഃ .
ആകൃഷ്ടചാപാസിധരാസ്തഥാന്യേ തത്സമീപഗാഃ .
തതഃ കോപം ചകാരോച്ചൈരംബികാ താനരീൻപ്രതി .
കോപേന ചാസ്യാ വദനം മഷീവർണമഭൂത്തദാ .
ഭ്രുകുടീകുടിലാത്തസ്യാ ലലാടഫലകാദ്ദ്രുതം .
കാലീ കരാലവദനാ വിനിഷ്ക്രാന്താസിപാശിനീ .
വിചിത്രഖട്വാംഗധരാ നരമാലാവിഭൂഷണാ .
ദ്വീപിചർമപരീധാനാ ശുഷ്കമാംസാതിഭൈരവാ .
അതിവിസ്താരവദനാ ജിഹ്വാലലനഭീഷണാ .
നിമഗ്നാരക്തനയനാ നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ .
സാ വേഗേനാഭിപതിതാ ഘാതയന്തീ മഹാസുരാൻ .
സൈന്യേ തത്ര സുരാരീണാമഭക്ഷയത തദ്ബലം .
പാർഷ്ണിഗ്രാഹാങ്കുശഗ്രാഹയോധഘണ്ടാസമന്വിതാൻ .
സമാദായൈകഹസ്തേന മുഖേ ചിക്ഷേപ വാരണാൻ .
തഥൈവ യോധം തുരഗൈ രഥം സാരഥിനാ സഹ .
നിക്ഷിപ്യ വക്ത്രേ ദശനൈശ്ചർവയന്ത്യതിഭൈരവം .
ഏകം ജഗ്രാഹ കേശേഷു ഗ്രീവായാമഥ ചാപരം .
പാദേനാക്രമ്യ ചൈവാന്യമുരസാന്യമപോഥയത് .
തൈർമുക്താനി ച ശസ്ത്രാണി മഹാസ്ത്രാണി തഥാസുരൈഃ .
മുഖേന ജഗ്രാഹ രുഷാ ദശനൈർമഥിതാന്യപി .
ബലിനാം തദ്ബലം സർവമസുരാണാം ദുരാത്മനാം .
മമർദാഭക്ഷയച്ചാന്യാനന്യാംശ്ചാതാഡയത്തദാ .
അസിനാ നിഹതാഃ കേചിത്കേചിത്ഖട്വാംഗതാഡിതാഃ .
ജഗ്മുർവിനാശമസുരാ ദന്താഗ്രാഭിഹതാസ്തഥാ .
ക്ഷണേന തദ്ബലം സർവമസുരാണാം നിപാതിതം .
ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡോഽഭിദുദ്രാവ താം കാലീമതിഭീഷണാം .
ശരവർഷൈർമഹാഭീമൈർഭീമാക്ഷീം താം മഹാസുരഃ .
ഛാദയാമാസ ചക്രൈശ്ച മുണ്ഡഃ ക്ഷിപ്തൈഃ സഹസ്രശഃ .
താനി ചക്രാണ്യനേകാനി വിശമാനാനി തന്മുഖം .
ബഭുര്യഥാർകബിംബാനി സുബഹൂനി ഘനോദരം .
തതോ ജഹാസാതിരുഷാ ഭീമം ഭൈരവനാദിനീ .
കാലീ കരാലവദനാ ദുർദർശദശനോജ്ജ്വലാ .
ഉത്ഥായ ച മഹാസിംഹം ദേവീ ചണ്ഡമധാവത .
ഗൃഹീത്വാ ചാസ്യ കേശേഷു ശിരസ്തേനാസിനാച്ഛിനത് .
അഥ മുണ്ഡോഽഭ്യധാവത്താം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതം .
തമപ്യപാതയദ്ഭൂമൗ സാ ഖഡ്ഗാഭിഹതം രുഷാ .
ഹതശേഷം തതഃ സൈന്യം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതം .
മുണ്ഡം ച സുമഹാവീര്യം ദിശോ ഭേജേ ഭയാതുരം .
ശിരശ്ചണ്ഡസ്യ കാലീ ച ഗൃഹീത്വാ മുണ്ഡമേവ ച .
പ്രാഹ പ്രചണ്ഡാട്ടഹാസമിശ്രമഭ്യേത്യ ചണ്ഡികാം .
മയാ തവാത്രോപഹൃതൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാപശൂ .
യുദ്ധയജ്ഞേ സ്വയം ശുംഭം നിശുംഭം ച ഹനിഷ്യസി .
ഋഷിരുവാച .
താവാനീതൗ തതോ ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ .
ഉവാച കാലീം കല്യാണീ ലലിതം ചണ്ഡികാ വചഃ .
യസ്മാച്ചണ്ഡം ച മുണ്ഡം ച ഗൃഹീത്വാ ത്വമുപാഗതാ .
ചാമുണ്ഡേതി തതോ ലോകേ ഖ്യാതാ ദേവീ ഭവിഷ്യസി .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ സപ്തമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |