கல்யாண ராம நாமாவளி

ௐ கல்யாணோத்ஸவானந்தாய நம꞉.
ௐ மஹாகுருஶ்ரீபாதவந்தனாய நம꞉.
ௐ ந்ருத்தகீதஸமாவ்ருதாய நம꞉.
ௐ கல்யாணவேதீப்ரவிஷ்டாய நம꞉.
ௐ பரியரூபதிவ்யார்சன- முதிதாய நம꞉.
ௐ ஜனகராஜஸமர்பித- திவ்யாபரணவஸ்த்ர- பூஷிதாய நம꞉.
ௐ ஸீதாகல்யாணராமாய நம꞉.
ௐ கல்யாணவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ கல்யாணதாயினே நம꞉.
ௐ பக்தஜனஸுலபாய நம꞉.
ௐ கல்யாணகுணஸஹிதாய நம꞉.
ௐ பக்தானுக்ரஹகாம்யாய நம꞉.
ௐ ஜனகராஜஜன்ம- ஸாபல்யாய நம꞉.
ௐ யோகீந்த்ரவ்ருந்தவந்திதாய நம꞉.
ௐ நாமஸங்கீர்தனஸந்துஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஶரணஶரண்யாய நம꞉.
ௐ ராமாய நம꞉.
ௐ மஹாத்மனே நம꞉.
ௐ தீனபாந்தவாய நம꞉.
ௐ அயோத்யாமஹோத்ஸுகாய நம꞉.
ௐ வித்யுத்புஞ்ஜஸமப்ரபவே நம꞉.
ௐ ராமாய நம꞉.
ௐ தாஶரதாய நம꞉.
ௐ மஹாபாஹவே நம꞉.
ௐ மஹாபுருஷாய நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.
ௐ ப்ரஸன்னமுகபங்கஜாய நம꞉.
ௐ துப்யம் நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மப்ரார்திதாய நம꞉.
ௐ ஜன்மாதிஷட்பாவரஹிதாய நம꞉.
ௐ நிர்விகாராய நம꞉.
ௐ பூர்ணாய நம꞉.
ௐ கமநாதிவிவர்ஜிதாய நம꞉.
ௐ ஜகதாம் நாதாய நம꞉.
ௐ பக்திபாவனாய நம꞉.
ௐ காருணிகாய நம꞉.
ௐ அனந்தாய நம꞉.
ௐ ராமசந்த்ராய நம꞉.
ௐ ராமாய நம꞉.
ௐ கருணாமயாய நம꞉.
ௐ மதுஸூதனாய நம꞉.
ௐ லக்ஷ்மணபரதரிபுக்னஸஹிதாய நம꞉.
ௐ மாதாபித்ருஸம்ஹ்ருஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரியா ஸஹிதாய நம꞉.
ௐ வைகுண்டாய நம꞉.
ௐ ஸீதாஸமேதாய நம꞉.
ௐ அகிலஜனானந்தகராய நம꞉.
ௐ நித்யஶ்ரீப்ரதாய நம꞉.
ௐ விகாரரஹிதாய நம꞉.
ௐ நிரவதிகவிபவாய நம꞉.
ௐ மாயாநிராபாய நம꞉.
ௐ அகிலதேவேஶ்வராய நம꞉.
ௐ கல்யாணராமாய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |