ലക്ഷ്മീ വിഭക്തി വൈഭവ സ്തോത്രം

സുരേജ്യാ വിശാലാ സുഭദ്രാ മനോജ്ഞാ
രമാ ശ്രീപദാ മന്ത്രരൂപാ വിവന്ദ്യാ।
നവാ നന്ദിനീ വിഷ്ണുപത്നീ സുനേത്രാ
സദാ ഭാവിതവ്യാ സുഹർഷപ്രദാ മാ।
അച്യുതാം ശങ്കരാം പദ്മനേത്രാം സുമാം
ശ്രീകരാം സാഗരാം വിശ്വരൂപാം മുദാ।
സുപ്രഭാം ഭാർഗവീം സർവമാംഗല്യദാം
സന്നമാമ്യുത്തമാം ശ്രേയസീം വല്ലഭാം।
ജയദയാ സുരവന്ദിതയാ ജയീ
സുഭഗയാ സുധയാ ച ധനാധിപഃ।
നയദയാ വരദപ്രിയയാ വരഃ
സതതഭക്തിനിമഗ്നജനഃ സദാ।
കല്യാണ്യൈ ദാത്ര്യൈ സജ്ജനാമോദനായൈ
ഭൂലക്ഷ്മ്യൈ മാത്രേ ക്ഷീരവാര്യുദ്ഭവായൈ।
സൂക്ഷ്മായൈ മായൈ ശുദ്ധഗീതപ്രിയായൈ
വന്ദ്യായൈ ദേവ്യൈ ചഞ്ചലായൈ നമസ്തേ।
ന വൈ പരാ മാതൃസമാ മഹാശ്രിയാഃ
ന വൈ പരാ ധാന്യകരീ ധനശ്രിയാഃ।
ന വേദ്മി ചാന്യാം ഗരുഡധ്വജസ്ത്രിയാഃ
ഭയാത്ഖലാന്മൂഢജനാച്ച പാഹി മാം।
സരസിജദേവ്യാഃ സുജനഹിതായാഃ
മധുഹനപത്ന്യാഃ ഹ്യമൃതഭവായാഃ।
ഋതുജനികായാഃ സ്തിമിതമനസ്യാഃ
ജലധിഭവായാഃ ഹ്യഹമപി ദാസഃ।
മായാം സുഷമായാം ദേവ്യാം വിമലായാം
ഭൂത്യാം ജനികായാം തൃപ്ത്യാം വരദായാം।
ഗുർവ്യാം ഹരിപത്ന്യാം ഗൗണ്യാം വരലക്ഷ്മ്യാം
ഭക്തിർമമ ജൈത്ര്യാം നീത്യാം കമലായാം।
അയി താപനിവാരിണി വേദനുതേ
കമലാസിനി ദുഗ്ധസമുദ്രസുതേ।
ജഗദംബ സുരേശ്വരി ദേവി വരേ
പരിപാലയ മാം ജനമോഹിനി മേ।

Recommended for you

രവി അഷ്ടക സ്തോത്രം

രവി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഉദയാദ്രിമസ്തകമഹാമണിം ലസത്- കമലാകരൈകസുഹൃദം മഹൗജസം. ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം. തിമിരാപഹാരനിരതം നിരാമയം നിജരാഗരഞ്ജിതജഗത്ത്രയം വിഭും. ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം. ദിനരാത്രിഭേദകരമദ്ഭുതം പരം സുരവൃന്ദസംസ്തുതചരിത്രമവ്യയം.

Click here to know more..

സരസ്വതീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

സരസ്വതീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

അമലാ വിശ്വവന്ദ്യാ സാ കമലാകരമാലിനീ. വിമലാഭ്രനിഭാ വോഽവ്യാത്കമലാ യാ സരസ്വതീ. വാർണസംസ്ഥാംഗരൂപാ യാ സ്വർണരത്നവിഭൂഷിതാ. നിർണയാ ഭാരതീ ശ്വേതവർണാ വോഽവ്യാത്സരസ്വതീ. വരദാഭയരുദ്രാക്ഷ- വരപുസ്തകധാരിണീ. സരസാ സാ സരോജസ്ഥാ സാരാ വോഽവ്യാത്സരാസ്വതീ. സുന്ദരീ സുമുഖീ പദ്മമന്ദിരാ

Click here to know more..

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോരോ പൂജ കണ്ടു തൊഴുതാലുള്ള ഫലം

 ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോരോ പൂജ കണ്ടു തൊഴുതാലുള്ള ഫലം

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |