കനകധാരാ സ്തോത്രം

അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുലാഭരണം തമാലം। അംഗീകൃതാഖിലവിഭൂതിരപാംഗലീലാ മാംഗല്യദാഽസ്തു മമ മംഗലദേവതായാഃ। മുഗ്ധാ മുഹുർവിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി। മാലാ ദൃശോർമധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ।


അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയന്തീ
ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുലാഭരണം തമാലം।
അംഗീകൃതാഖില-
വിഭൂതിരപാംഗലീലാ
മാംഗല്യദാഽസ്തു മമ മംഗലദേവതായാഃ।
മുഗ്ധാ മുഹുർവിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി।
മാലാ ദൃശോർമധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ।
ആമീലിതാക്ഷമധിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദം
ആനന്ദകന്ദമനിമേഷമനംഗതന്ത്രം ।
ആകേകരസ്ഥിത-
കനീനികപക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവേന്മമ ഭുജംഗശയാംഗനായാഃ।
ബാഹ്വന്തരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി ।
കാമപ്രദാ ഭഗവതോഽപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാഃ।
കാലാംബുദാലിലലിതോരസി കൈടഭാരേഃ
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തഡിദംഗനേവ ।
മാതുഃ സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂർതിഃ
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാർഗവനന്ദനായാഃ।
പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ കില യത്പ്രഭാവാത്
മാംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന।
മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്ഥരമീക്ഷണാർധം
മന്ദാലസം ച മകരാലയകന്യകായാഃ।
വിശ്വാമരേന്ദ്രപദവിഭ്രമദാനദക്ഷം
മആനന്ദഹേതുരധികം മുരവിദ്വിഷോഽപി ।
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാർധം
ഇന്ദീവരോദരസഹോദരമിന്ദിരായാഃ।
ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോഽപി യയാ ദയാർദ്ര-
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ലഭന്തേ ।
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ടകമലോദരദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കരവിഷ്ടരായാഃ।
ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാം
അസ്മിന്നകിഞ്ചനവിഹംഗശിശൗ വിഷണ്ണേ ।
ദുഷ്കർമഘർമമപനീയ ചിരായ ദൂരം
നാരായണപ്രണയിനീ-
നയനാംബുവാഹഃ।
ഗീർദേവതേതി ഗരുഡധ്വജസുന്ദരീതി
ശാകംഭരീതി ശശിശേഖരവല്ലഭേതി।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയകേലിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈ-
കഗുരോസ്തരുണ്യൈ।
ശ്രുത്യൈ നമോഽസ്തു ശുഭകർമഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോഽസ്തു രമണീയഗുണാർണവായൈ।
ശക്ത്യൈ നമോഽസ്തു ശതപത്രനികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോഽസ്തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ।
നമോഽസ്തു നാലീകനിഭാനനായൈ
നമോഽസ്തു ദുഗ്ധോദധിജന്മഭൂത്യൈ।
നമോഽസ്തു സോമാമൃതസോദരായൈ
നമോഽസ്തു നാരായണവല്ലഭായൈ।
നമോഽസ്തു ഹേമാമബുജപീഠികായേ
നമോഽസ്തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ।
നമോഽസ്തു ദേവാദിദയാപരായൈ
നമോഽസ്തു ശാർങ്ഗായുധവല്ലഭായൈ।
നമോഽസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോഽസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ।
നമോഽസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോഽസ്തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ।
നമോഽസ്തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോഽസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ।
നമോഽസ്തു ദേവാദിഭിരർചിതായൈ
നമോഽസ്ത്വനന്താത്മജവല്ലഭായൈ।
സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി।
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തു മാന്യേ।
യത്കടാക്ഷസമുപാസനാവിധിഃ
സേവകസ്യ സകലാർഥസമ്പദഃ।
സന്തനോതി വചനാംഗമാനസൈ-
സ്ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ।
സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ധവലതമാംശുകഗന്ധമാല്യശോഭേ।
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരി പ്രസീദ മഹ്യം।
ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനകകുംഭമുഖാവസൃഷ്ട-
സ്വർവാഹിനീവിമല-
ചാരുജലപ്ലുതാംഗീം ।
പ്രാതർനമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ-
ലോകാധിനാഥഗൃഹിണീ-
മമൃതാബ്ധിപുത്രീം।
കമലേ കമലാക്ഷവല്ലഭേ
ത്വം കരുണാപൂരതരംഗിതൈരപാംഗൈഃ।
അവലോകയ മാമകിഞ്ചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാഃ।
ദേവി പ്രസീദ ജഗദീശ്വരി ലോകമാതഃ
കല്യാണഗാത്രി കമലേക്ഷണജീവനാഥേ।
ദാരിദ്ര്യഭീതഹൃദയം ശരണാഗതം മാം
ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈഃ।
സ്തുവന്തി യേ സ്തുതിഭിരമൂഭിരന്വഹം
ത്രയീമയീം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം।
ഗുണാധികാ ഗുരുതരഭാഗ്യഭാഗിനോ
ഭവന്തി തേ ഭുവി ബുധഭാവിതാശയാഃ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ദശാവതാര സ്തവം

ദശാവതാര സ്തവം

നീലം ശരീരകര- ധാരിതശംഖചക്രം രക്താംബരന്ദ്വിനയനം സുരസൗമ്യമാദ്യം. പുണ്യാമൃതാർണവവഹം പരമം പവിത്രം മത്സ്യാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം. ആശ്ചര്യദം ഗരുഡവാഹനമാദികൂർമം ഭക്തസ്തുതം സുഖഭവം മുദിതാശയേശം. വാര്യുദ്ഭവം ജലശയം ച ജനാർദനം തം കൂർമാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം. ബ്രഹ്മാ

Click here to know more..

സരസ്വതീ നദീ സ്തോത്രം

സരസ്വതീ നദീ സ്തോത്രം

വാഗ്വാദിനീ പാപഹരാസി ഭേദചോദ്യാദികം മദ്ധര ദിവ്യമൂർതേ. സുശർമദേ വന്ദ്യപദേഽസ്തുവിത്താദയാചതേഽഹോ മയി പുണ്യപുണ്യകീർതേ. ദേവ്യൈ നമഃ കാലജിതേഽസ്തു മാത്രേഽയി സർവഭാഽസ്യഖിലാർഥദേ ത്വം. വാസോഽത്ര തേ നഃ സ്ഥിതയേ ശിവായാ ത്രീശസ്യ പൂർണസ്യ കലാസി സാ ത്വം. നന്ദപ്രദേ സത്യസുതേഽഭവാ യ

Click here to know more..

രുദ്രാവതാരമാണ് ഹനുമാൻ

 രുദ്രാവതാരമാണ് ഹനുമാൻ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |