ഹിരണ്മയീ സ്തോത്രം

ക്ഷീരസിന്ധുസുതാം ദേവീം കോട്യാദിത്യസമപ്രഭാം|
ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം|
വരദാം ധനദാം നന്ദ്യാം പ്രകാശത്കനകസ്രജാം|
ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം|
ആദ്യന്തരഹിതാം നിത്യാം ശ്രീഹരേരുരസി സ്ഥിതാം|
ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം|
പദ്മാസനസമാസീനാം പദ്മനാഭസധർമിണീം|
ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം|
ദേവിദാനവഗന്ധർവസേവിതാം സേവകാശ്രയാം|
ഹിരണ്മയീം നമസ്യാമി ലക്ഷ്മീം മന്മാതരം ശ്രിയം|
ഹിരണ്മയ്യാ നുതിം നിത്യം യഃ പഠത്യഥ യത്നതഃ|
പ്രാപ്നോതി പ്രഭുതാം പ്രീതിം ധനം മാനം ജനോ ധ്രുവം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

37.5K

Comments Malayalam

ff6kr
സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |