അഷ്ടലക്ഷ്മീ സ്തുതി

വിഷ്ണോഃ പത്നീം കോമലാം കാം മനോജ്ഞാം
പദ്മാക്ഷീം താം മുക്തിദാനപ്രധാനാം.
ശാന്ത്യാഭൂഷാം പങ്കജസ്ഥാം സുരമ്യാം
സൃഷ്ട്യാദ്യന്താമാദിലക്ഷ്മീം നമാമി.
ശാന്ത്യാ യുക്താം പദ്മസംസ്ഥാം സുരേജ്യാം
ദിവ്യാം താരാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാത്രീം.
ദേവൈരർച്യാം ക്ഷീരസിന്ധ്വാത്മജാം താം
ധാന്യാധാനാം ധാന്യലക്ഷ്മീം നമാമി.
മന്ത്രാവാസാം മന്ത്രസാധ്യാമനന്താം
സ്ഥാനീയാംശാം സാധുചിത്താരവിന്ദേ.
പദ്മാസീനാം നിത്യമാംഗല്യരൂപാം
ധീരൈർവന്ദ്യാം ധൈര്യലക്ഷ്മീം നമാമി.
നാനാഭൂഷാരത്നയുക്തപ്രമാല്യാം
നേദിഷ്ഠാം താമായുരാനന്ദദാനാം.
ശ്രദ്ധാദൃശ്യാം സർവകാവ്യാദിപൂജ്യാം
മൈത്രേയീം മാതംഗലക്ഷ്മീം നമാമി.
മായായുക്താം മാധവീം മോഹമുക്താം
ഭൂമേർമൂലാം ക്ഷീരസാമുദ്രകന്യാം.
സത്സന്താനപ്രാപ്തികർത്രീം സദാ മാം
സത്ത്വാം താം സന്താനലക്ഷ്മീം നമാമി.
നിസ്ത്രൈഗുണ്യാം ശ്വേതപദ്മാവസീനാം
വിശ്വാദീശാം വ്യോമ്നി രാരാജ്യമാനാം.
യുദ്ധേ വന്ദ്യവ്യൂഹജിത്യപ്രദാത്രീം
ശത്രൂദ്വേഗാം ജിത്യലക്ഷ്മീം നമാമി.
വിഷ്ണോർഹൃത്സ്ഥാം സർവഭാഗ്യപ്രദാത്രീം
സൗന്ദര്യാണാം സുന്ദരീം സാധുരക്ഷാം.
സംഗീതജ്ഞാം കാവ്യമാലാഭരണ്യാം
വിദ്യാലക്ഷ്മീം വേദഗീതാം നമാമി.
സമ്പദ്ദാത്രീം ഭാർഗവീം സത്സരോജാം
ശാന്താം ശീതാം ശ്രീജഗന്മാതരം താം.
കർമേശാനീം കീർതിദാം താം സുസാധ്യാം
ദേവൈർഗീതാം വിത്തലക്ഷ്മീം നമാമി.
സ്തോത്രം ലോകോ യഃ പഠേദ് ഭക്തിപൂർണം
സമ്യങ്നിത്യം ചാഷ്ഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രണമ്യ.
പുണ്യം സർവം ദേഹജം സർവസൗഖ്യം
ഭക്ത്യാ യുക്തോ മോക്ഷമേത്യന്തകാലേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.8K

Comments Malayalam

Gydj3
ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |