ಸಿಂಧು ಸ್ತೋತ್ರ

ಭಾರತಸ್ಥೇ ದಯಾಶೀಲೇ ಹಿಮಾಲಯಮಹೀಧ್ರಜೇ|
ವೇದವರ್ಣಿತದಿವ್ಯಾಂಗೇ ಸಿಂಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾವನೇ|
ನಮೋ ದುಃಖಾರ್ತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ಸ್ನಾತಪಾಪವಿನಾಶಿನಿ|
ವಂದ್ಯಪಾದೇ ನದೀಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಸಿಂಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾವನೇ|
ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನಿ ದೇವೇಶಿ ಸ್ವರ್ಗಸೌಖ್ಯಫಲಪ್ರದೇ|
ರತ್ನಗರ್ಭೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಸಿಂಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾವನೇ|
ಕಲೌ ಮಲೌಘಸಂಹಾರೇ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನಿ|
ಮುನಿಸ್ನಾತೇ ಮಹೇಶಾನಿ ಸಿಂಧೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾವನೇ|
ಅಹೋ ತವ ಜಲಂ ದಿವ್ಯಮಮೃತೇನ ಸಮಂ ಶುಭೇ|
ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ನಾತಾನ್ ಸುರೈಸ್ತುಲ್ಯಾನ್ ಪಾಹಿ ಸಿಂಧೋ ಜನಾನ್ ಸದಾ|
ಸಿಂಧುನದ್ಯಾಃ ಸ್ತುತಿಂ ಚೈನಾಂ ಯೋ ನರೋ ವಿಧಿವತ್ ಪಠೇತ್|
ಸಿಂಧುಸ್ನಾನಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮೇವ ಚ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |