ಗೋದಾವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಾ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರಾಯ ನರಾಯ ಗೋದಾ ಗೋದಾನಪುಣ್ಯಾಧಿದೃಶಿಃ ಕುಗೋದಾ.
ಗೋದಾಸರೈದಾ ಭುವಿ ಸೌಭಗೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಯಾ ಗೌಪವಸ್ತೇರ್ಮುನಿನಾ ಹೃತಾಽತ್ರ ಯಾ ಗೌತಮೇನ ಪ್ರಥಿತಾ ತತೋಽತ್ರ.
ಯಾ ಗೌತಮೀತ್ಯರ್ಥನರಾಶ್ವಗೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ವಿನಿರ್ಗತಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಸ್ತಕಾದ್ಯಾ ಸ್ನಾತುಂ ಸಮಾಯಾಂತಿ ಯತೋಽಪಿ ಕಾದ್ಯಾ.
ಕಾಽಽದ್ಯಾಧುನೀ ದೃಕ್ಸತತಪ್ರಮೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಗಂಗೋದ್ಗತಿಂ ರಾತಿ ಮೃತಾಯ ರೇವಾ ತಪಃಫಲಂ ದಾನಫಲಂ ತಥೈವ.
ವರಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಮಪಿ ತ್ರಯಂ ಯಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಸಿಂಹೇ ಸ್ಥಿತೇ ವಾಗಧಿಪೇ ಪುರೋಧಃ ಸಿಂಹೇ ಸಮಾಯಾಂತ್ಯಖಿಲಾನಿ ಯತ್ರ.
ತೀರ್ಥಾನಿ ನಷ್ಟಾಖಿಲಲೋಕಖೇದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಯದೂರ್ಧ್ವರೇತೋಮುನಿವರ್ಗಲಭ್ಯಂ ತದ್ಯತ್ತಟಸ್ಥೈರಪಿ ಧಾಮ ಲಭ್ಯಂ.
ಅಭ್ಯಂತರಕ್ಷಾಲನಪಾಟವೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಯಸ್ಯಾಃ ಸುಧಾಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಯಃ ಪಿಬಂತಿ ನ ತೇ ಪುನರ್ಮಾತೃಪಯಃ ಪಿಬಂತಿ.
ಯಸ್ಯಾಃ ಪಿಬಂತೋಽಮ್ಬ್ವಮೃತಂ ಹಸಂತಿ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ಭಾರತವರ್ಷಧಾತ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಭೂತಾ ಜಗತೋ ವಿಧಾತ್ರೀ.
ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರಬೋಧಸ್ಯ ಮಹಾಮಹೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ಸಾಽವತು ನಃ ಸುಗೋದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |