శ్యామలా దండకం

మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం
మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం|
మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం
మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి|
చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే
కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే|
పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణ-
హస్తే నమస్తే జగదేకమాతః|
మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ|
కుర్యాత్ కటాక్షం కల్యాణీ కదంబవనవాసినీ|
జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే|
జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే|
జయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీప-
సంరూఢబిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్ప-
కాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే.
సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోల-
నీపస్రగాబద్ధచూలీసనాథత్రికే సానుమత్పుత్రికే.
శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీ-
బద్ధసుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకసంభావితే.
కామలీలాధనుఃసన్నిభభ్రూలతాపుష్ప-
సందోహసందేహకృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే.
చారుగోరోచనాపంకకేలీ-
లలామాభిరామే సురామే రమే.
ప్రోల్లసద్ధ్వాలికామౌక్తికశ్రేణికా-
చంద్రికామండలోద్భాసిలావణ్యగండ-
స్థలన్యస్తకస్తూరికాపత్రరేఖాసముద్భూత-
సౌరభ్యసంంభ్రాంతభృంగాంగనాగీత-
సాంద్రీభవన్మందతంత్రీస్వరే సుస్వరే భాస్వరే.
వల్లకీవాదనప్రక్రియాలోలతాలీ-
దలాబద్ధతాటంకభూషావిశేషాన్వితే సిద్ధసమ్మానితే.
దివ్యహాలామదోద్వేలహేలాలసచ్చక్షు-
రాందోలనశ్రీసమాక్షిప్తకర్ణైకనీలోత్పలే శ్యామలే.
పూరితాశేషలోకాభివాంఛాఫలే శ్రీఫలే.
స్వేదబిందూల్లసద్ఫాలలావణ్యనిష్యంద-
సందోహసందేహకృన్నాసికామౌక్తికే సర్వవిశ్వాత్మికే సర్వసిద్ధ్యాత్మికే కాలికే.
ముగ్ధమందస్మితోదారవక్త్రస్ఫురత్పూగ-
తాంబూలకర్పూరఖండోత్కరే జ్ఞానముద్రాకరే.
సర్వసంపత్కరే పద్మభాస్వత్కరే శ్రీకరే.
కుందపుష్పద్యుతిస్నిగ్ధదంతావలీనిర్మలాలోల-
కల్లోలసమ్మేలనస్మేరశోణాధరే చారువీణాధరే పక్వబింబాధరే.
సులలితనవయౌవనారంభచంద్రోదయోద్వేల-
లావణ్యదుగ్ధార్ణవావిర్భవత్కంబు-
బింబోకభృత్కంథరే సత్కలామందిరే మంథరే.
దివ్యరత్నప్రభాబంధురచ్ఛన్నహారాది-
భూషాసముదద్యోతమానానవద్యాంగశోభే శుభే.
రత్నకేయూరరశ్మిచ్ఛటాపల్లవ-
ప్రోల్లసద్దోల్లతారాజితే యోగిభిః పూజితే.
విశ్వదిఙ్మండలవ్యాప్తమాణిక్యతేజః-
స్ఫురత్కంకణాలంకృతే విభ్రమాలంకృతే సాధుభిః పూజితే.
వాసరారంభవేలాసముజ్జృంభమాణారవింద-
ప్రతిద్వంద్విపాణిద్వయే సంతతోద్యద్దయే అద్వయే.
దివ్యరత్నోర్మికాదీధితిస్తోమ-
సంధ్యాయమానాంగులీపల్లవోద్య-
న్నఖేందుప్రభామండలే.
సన్నుతాఖండలే చిత్ప్రభామండలే ప్రోల్లసత్కుండలే.
తారకారాజినీకాశహారావలి-
స్మేరచారుస్తనాభోగభారానమన్మధ్య-
వల్లీవలిచ్ఛేదవీచీసముద్యత్సముల్లాస-
సందర్శితాకారసౌందర్యరత్నాకరే వల్లకీభృత్కరే కింకరశ్రీకరే.
హేమకుంభోపమోత్తుంగవక్షోజ-
భారావనమ్రే త్రిలోకావనమ్రే.
లసద్వృత్తగంభీరనాభీసరస్తీర-
శైవాలశంకాకరశ్యామ-
రోమావలీభూషణే మంజుసంభాషణే.
చారుశించత్కటీసూత్రనిర్భత్సితానంగ-
లీలధనుశ్శించినీడంబరే దివ్యరత్నాంబరే.
పద్మరాగోల్లసన్మేఖలామౌక్తిక-
శ్రోణిశోభాజితస్వర్ణ-
భూభృత్తలే చంద్రికాశీతలే.
వికసితనవకిమ్శుకాతామ్రదివ్యామ్శుక-
చ్ఛన్నచారూరుశోభాపరాభూతసిందూర-
శోణాయమానేంద్రమాతంగహస్మార్గలే వైభవానర్గ్గలే.
శ్యామలే కోమలస్నిగ్ద్ధనీలోత్పలోత్పాది-
తానంగతూణీరశంకాకరోదారజంఘాలతే చారులీలాగతే.
నమ్రదిక్పాలసీమంతినీకుంతలస్నిగ్ద్ధ-
నీలప్రభాపుంచసంజాతదుర్వాంకురాశంక-
సారంగసంయోగరింఖన్నఖేందూజ్జ్వలే ప్రోజ్జ్వలే.
నిర్మలే ప్రహ్వదేవేశలక్ష్మీశభూతేశ-
తోయేశవాణీశకీనాశదైత్యేశయక్షేశ-
వాయ్వగ్నికోటీరమాణిక్యసమ్హృష్ట-
బాలాతపోద్దామలాక్షారసారుణ్య-
తారుణ్యలక్ష్మీగృహీతాంఘ్రిపద్మ్మే సుపద్మే ఉమే.
సురుచిరనవరత్నపీఠస్థితే సుస్థితే.
రత్నపద్మాసనే రత్నసింహాసనే.
శంఖపద్మద్వయోపాశ్రితే విశ్రుతే.
తత్ర విఘ్నేశదుర్గావటుక్షేత్రపాలైర్యుతే మత్తమాతంగకన్యాసమూహాన్వితే భైరవైరష్టభిర్వేష్టితే.
మంచులామేనకాద్యంగనామానితే దేవి వామాదిభిః శక్తిభిః సేవితే.
ధాత్రి లక్ష్మ్యాదిశక్త్యష్టకైః సంయుతే మాతృకామండలైర్మండితే.
యక్షగంధర్వసిద్ధాంగనా-
మండలైరర్చితే.
భైరవీసంవృతే పంచబాణాత్మికే పంచబాణేన రత్యా చ సంభావితే.
ప్రీతిభాజా వసంతేన చానందితే భక్తిభాజం పరం శ్రేయసే కల్పసే.
యోగినాం మానసే ద్యోతసే ఛందసామోజసా భ్రాజసే.
గీతవిద్యావినోదాతి-
తృష్ణేన కృష్ణేన సంపూజ్యసే.
భక్తిమచ్చేతసా వేధసా స్తూయసే విశ్వహృద్యేన వాద్యేన విద్యాధరైర్గీయసే.
శ్రవణహరదక్షిణక్వాణయా వీణయా కిన్నరైర్గీయసే.
యక్షగంధర్వసిద్ధాంగనామండలైరర్చ్యసే.
సర్వసౌభాగ్యవాంఛావతీభి-
ర్వధూభిస్సురాణాం సమారాధ్యసే.
సర్వవిద్యావిశేషత్మకం చాటుగాథా సముచ్చారణాకంఠమూలోల్ల-
సద్వర్ణరాజిత్రయం కోమలశ్యామలోదారపక్షద్వయం తుండశోభాతిదూరీ-
భవత్కింశుకం తం శుకం లాలయంతీ పరిక్రీడసే.
పాణిపద్మద్వయేనాక్షమాలామపి స్ఫాటికీం జ్ఞానసారాత్మకం పుస్తకంచంకుశం పాశమాబిభ్రతీ తేన సంచింత్యసే.
తస్య వక్త్రాంతరాత్ గద్యపద్యాత్మికా భారతీ నిఃసరేద్ యేన వాధ్వంసనాదా కృతిర్భావ్యసే.
తస్య వశ్యా భవంతి స్త్రియః పూరుషాః.
యేన వా శాతకంబద్యుతిర్భావ్యసే.
సోఽపి లక్ష్మీసహస్రైః పరిక్రీడతే.
కిన్న సిద్ధ్యేద్వపుఃశ్యామలం కోమలం చంద్రచూడాన్వితం తావకం ధ్యాయతః.
తస్య లీలా సరోవారిధీః.
తస్య కేలీవనం నందనం.
తస్య భద్రాసనం భూతలం.
తస్య గీర్దేవతా కింకరీ.
తస్య చాజ్ఞాకరీ శ్రీః స్వయం.
సర్వతీర్థాత్మికే సర్వమంత్రాత్మికే.
సర్వయంత్రాత్మికే సర్వతంత్రాత్మికే.
సర్వచక్రాత్మికే సర్వశక్త్యాత్మికే.
సర్వపీఠాత్మికే సర్వవేదాత్మికే.
సర్వవిద్యాత్మికే సర్వయోగాత్మికే.
సర్వవర్ణాత్మికే సర్వగీతాత్మికే.
సర్వనాదాత్మికే సర్వశబ్దాత్మికే.
సర్వవిశ్వాత్మికే సర్వవర్గాత్మికే.
సర్వసర్వాత్మికే సర్వగే సర్వరూపే.
జగన్మాతృకే పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాం.
దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమః.

Recommended for you

శబరీశ అష్టక స్తోత్రం

శబరీశ అష్టక స్తోత్రం

ఓంకారమృత- బిందుసుందరతనుం మోహాంధకారారుణం దీనానాం శరణం భవాబ్ధితరణం భక్తైకసంరక్షణం. దిష్ట్యా త్వాం శబరీశ దివ్యకరుణా- పీయూషవారాన్నిధిం దృష్ట్యోపోషితయా పిబన్నయి విభో ధన్యోఽస్మి ధన్యాఽస్మ్యహం. ఘ్రూంకారాత్మకముగ్ర- భావవిలసద్రూపం కరాగ్రోల్లసత్- కోదండాధికచండ- మాశుగ

Click here to know more..

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

అశేషకర్మసాక్షిణం మహాగణేశమీశ్వరం సురూపమాదిసేవితం త్రిలోకసృష్టికారణం. గజాసురస్య వైరిణం పరాపవర్గసాధనం గుణేశ్వరం గణంజయం నమామ్యహం గణాధిపం. యశోవితానమక్షరం పతంగకాంతిమక్షయం సుసిద్ధిదం సురేశ్వరం మనోహరం హృదిస్థితం. మనోమయం మహేశ్వరం నిధిప్రియం వరప్రదం గణప్రియం గణేశ్వ

Click here to know more..

చెడు కలల చెడు ప్రభావాల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

చెడు కలల చెడు ప్రభావాల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

ఓం అచ్యుత-కేశవ-విష్ణు-హరి-సత్య-జనార్దన-హంస-నారాయణేభ్యో నమః శివ-గణపతి-కార్తికేయ-దినేశ్వర-ధర్మేభ్యో నమః

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |